Indicatoren BBV

Het BBV schrijft voor dat we in de begroting en jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. Zolang deze indicatoren niet benoembaar zijn voor ambities, krijgen ze geen plek binnen de (deel)programma’s maar in deze bijlage.

De bijlage is als volgt ingedeeld: de kolom “Meest recente meting” geeft de meest actuele waarde voor Bronckhorst aan. De kolom “Voorgaande meting” is de waarde die daarvoor bekend was. De kolom “Waarde landelijk” de meest actuele waarde voor heel Nederland.
De waarden van de indicatoren komen uit de monitor waarstaatjegemeente.nl. De gegevens zijn overgenomen van waarstaatjegemeente.nl op 19-03-2019. De weergegeven waarden zijn geconstateerde waarden en dus geen streefwaarden voor de gemeente.
De bronbestanden waaruit waarstaatjegemeente.nl put zijn niet altijd actueel daarom geven we in de kolommen “bronjaar” aan op welk jaar de brongegevens betrekking hebben.
Na elk blok met indicatoren vindt u een korte uitleg van deze indicatoren.

Indicatoren programma 1

Omschrijving

Voorgaande meting

Bronjaar

Meest recente meting

Waarde landelijk

Bronjaar

% kinderen in armoede (% kinderen tot 18 jaar)

1,8

2012

3,19

6,58

2015

% werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

0,69

2012

0,69

1,52

2015

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)

17,3

2017

15,2

40,1

1e helft 2018

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar)

25,2

2017

20,4

26,1

1e helft 2018

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

63

2016

33

131

2017

% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

7,2

2017

8,8

9,2

1e helft 2018

% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

0,8

2016

0,9

1

1e helft 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)

51

2017

52

58

1e helft 2018

% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

0,82

2012

0,49

1,45

2015

% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,2

2015

0,2

0,4

2e helft 2017

Toelichting indicatoren programma 1

% kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen van 18 jaar en ouder met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verwijzingen Halt
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar.

% jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

% jongeren met jeugdbescherming
 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO. Een cliënt met meerdere maatwerkarrangementen telt (per type arrangement) maar één keer mee.

% jongeren met delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

% jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).

Indicatoren programma 2

Omschrijving

Voorgaande meting

Bronjaar

Meest recente meting

Waarde landelijk

Bronjaar

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,3

2016

0,3

2,2

2017

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

1,4

2016

1,8

5,1

2017

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

2,7

2016

2,1

2,9

2017

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

2,1

2016

1,8

6,3

2017

% voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)

1,2

2014

0,8

2

2016 - 2017

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

0,35

2016

0,54

1,82

2017

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

17,98

2016

17,55

26,58

2017

% Niet-sporters

51,3

2014

42,5

48,7

2016

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

2,2

2015

3,2

7,2

2016

Toelichting indicatoren programma 2

Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstallen uit woningen
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen
Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners.

% voortijdige schoolverlaters totaal
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

% Niet-sporters
Deel van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Indicatoren programma 3

Omschrijving

Voorgaande meting

Bronjaar

Meest recente meting

Waarde landelijk

Bronjaar

% Functiemenging

46,1

2016

45,9

52,4

2017

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

615,3

2016

499,5

651,5

2017

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking)

65,8

2016

66,8

66,6

2017

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

165,7

2016

136,9

120

2017

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

81

2016

74

174

2017

% Hernieuwbare elektriciteit

0,6

2016

5,9

13,5

2017

Toelichting indicatoren programma 3

% functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

% netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner.

% hernieuwbare elektriciteit
Verhouding hernieuwbare elektriciteit ten opzichte van de totale productie van elektriciteit. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De waarde wordt modelmatig bepaald en heeft dus geen relatie met de werkelijke waarde.

Indicatoren programma 4

Omschrijving

Voorgaande meting

Bronjaar

Meest recente meting

Waarde landelijk

Bronjaar

% Demografische druk

83,4

2017

84,1

69,6

2018

Toelichting indicatoren programma 4

% demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Indicatoren middelen en overhead

Omschrijving

Voorgaande meting

Bronjaar

Meest recente meting

Waarde landelijk

Bronjaar

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7

2017

7

nb

2018

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7

2017

7

nb

2018

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 229

2017

€ 237

nb

2018

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

5%

2017

9,6%

nb

2018

Overhead (% van totale lasten)

12%

2017

11%

nb

2018

Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000)

€ 244

2017

€ 254

€ 230

2018

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

€ 752

2017

€ 746

€ 649

2018

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

€ 925

2017

€ 824

€ 721

2018

Toelichting indicatoren middelen en overhead

Formatie
Aantal fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie van het ambtelijk apparaat.

Bezetting
Aantal fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.

Apparaatskosten
Kosten per inwoner (in euro’s). Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur
Kosten van externe inhuur als % van de totale loonsom + de totale kosten inhuur externen.

Overhead
Kosten van overhead als percentage van de totale lasten. Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan kosten van leidinggevenden, financiële administratie, P&O, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken, huisvesting, archief en managementondersteuning.

Gemiddelde WOZ waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.