iconBalans

ACTIVA

2018

2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

49.268

50.395

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.542

13.543

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

484

117

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

286

382

- overige langlopende geldleningen

7.460

5.405

Totaal vaste activa

70.346

70.147

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

1.946

2.358

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen

4.300

5.256

- rekening-courantverhouding met het Rijk

16.561

21.867

- overige vorderingen

2.796

2.187

Liquide middelen

- kas- en banksaldi

284

278

Overlopende activa

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.119

2.703

Totaal vlottende activa

28.006

34.648

Totaal generaal

98.352

104.795

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat

202

202

PASSIVA

2018

2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

46.165

46.928

- bestemmingsreserves

16.206

15.036

- gerealiseerde resultaat

-786

1.661

Voorzieningen

10.696

10.310

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

16.999

18.126

- waarborgsommen

13

21

Totaal vaste passiva

89.294

92.082

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- overige schulden

6.594

9.509

Overlopende passiva

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

2.229

2.746

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

235

459

Totaal vlottende passiva

9.058

12.714

Totaal generaal

98.352

104.795

Borg- en garantiestellingen

40.371

41.201