iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Programma

Zorg en ondersteuning

lasten

31.755

31.012

31.940

34.424

baten

6.603

6.421

6.479

6.806

saldo

-25.153

-24.591

-25.461

-27.618

Wonen en leefomgeving

lasten

21.532

22.868

24.431

24.031

baten

6.752

6.595

6.890

7.288

saldo

-14.780

-16.273

-17.541

-16.744

Bedrijvigheid en ontwikkeling

lasten

5.283

4.851

5.282

5.018

baten

4.462

4.062

3.849

4.198

saldo

-821

-788

-1.433

-821

Bestuur

lasten

2.811

3.289

3.837

4.036

baten

770

639

722

678

saldo

-2.041

-2.650

-3.115

-3.358

Totaal programma's

-42.794

-44.302

-47.550

-48.541

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

550

658

677

618

baten

7.139

7.269

7.269

7.342

saldo

6.589

6.611

6.592

6.725

- Algemene uitkering

lasten

baten

45.531

46.077

47.689

47.266

saldo

45.531

46.077

47.689

47.266

- Dividenden

lasten

5

7

-

-

baten

600

496

615

615

saldo

595

489

615

615

- Saldo financieringsfunctie

lasten

4.324

860

852

869

baten

4.611

1.131

916

882

saldo

287

272

64

14

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

210

1.356

407

114

baten

855

100

133

279

saldo

645

-1.256

-274

165

Totaal algemene dekkingsmiddelen

53.648

52.193

54.686

54.784

Overhead

lasten

9.002

8.844

9.318

8.933

baten

381

352

301

329

saldo

-8.621

-8.493

-9.017

-8.604

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

lasten

128

128

baten

saldo

-

-128

-128

-

Saldo van baten en lasten (A)

2.233

-729

-2.010

-2.360

Toevoeging aan de reserves

2.520

-

385

385

Onttrekkingen aan reserves

1.948

777

1.965

1.959

Saldo mutaties reserves (B)

-572

777

1.580

1.574

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningstekort

-

-

-430

-786

Rekeningsoverschot

1.661

48

-

-