iconOverige gegevens

Vennootschapsbelasting

Op basis van uitgevoerde inventarisaties en quick-scans blijkt dat de gemeente met uitzondering van de grondenexploitatie geen activiteiten / exploitaties heeft die onder de vennootschapsbelasting vallen. Voor de grondenexploitaties worden geen fiscale winsten verwacht waardoor geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Onder de activazijde van de balans is het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen.
De aangifte voor 2018 heeft nog niet plaatsgevonden.

Borg- en garantiestellingen

Verenigingen en instellingen
Het betreft 100% borgstellingen voor leningen van een sportvereniging en verbonden partijen. Per 31 december 2018 gaat het om een restschuld € 353.000.

Gegarandeerde geldleningen via het WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw)
De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Onze gemeente staat samen met het Rijk indirect garant voor leningen afgesloten door woningcorporaties werkzaam binnen onze gemeente. Pas als het WSW in liquiditeitsproblemen komt dient de gemeente achtergestelde leningen te verstrekken aan het WSW. Per 31 december 2018 gaat het om € 76.495.000 aan uitstaande gegarandeerde leningen. Het gemeentelijk aandeel hierin is 50% zijnde € 38.247.000.

Hypothecaire leningen
De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het Hypotheekfonds voor overheidspersoneel. De gemeente staat borg voor hypothecaire leningen afgesloten door haar ambtenaren. Er is een redelijke zekerheid door de in hypotheek gegeven woningen. Voor deze garanties is geen voorziening getroffen omdat hier weinig tot geen risico wordt gelopen. Per 31 december 2018 gaat het om € 1.865.000 aan restschuld voor deze hypothecaire leningen.

Een overzicht van de borg- en garantiestellingen wordt gegeven in bijlage 4.2.

Eigen bijdragen

Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In 2018 is voor € 510.000 aan eigen bijdrage via het CAK verantwoord.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Lening u/g
In 2008 is in het kader van het kernenbeleid een subsidie verstrekt in de vorm van een lening (€ 50.375) met een looptijd van 20 jaar. De jaarlijkse aflossingen (€ 2.520) vloeien terug in het jaarlijkse budget.

Erfpacht, koopoptie
De Hessenhal en het zwembad in Hoog Keppel zijn begin 2012 overgedragen. De ondergrond is eigendom gebleven van de gemeente en in erfpacht uitgegeven met een looptijd van 30 jaar. De erfpachter heeft het recht om op of na 1 januari 2017 de gronden te verwerven tegen een bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst vastgestelde vaste koopprijs.

Afkoop onderhoud graven
Het onderhoud voor graven kan worden afgekocht. Door het ontbreken van de juiste en volledige gegevens tot en met 2007 is besloten de tot dan opgebouwde bestemmingsreserve in een aantal jaren vrij te laten vallen. De laatste vrijval is in 2015 verwerkt. Nog lopende afgekochte rechten, afgekocht in de periode vóór 2008, blijken niet uit de balans. De onderhoudsverplichting en de daarmee samenhangende onderhoudskosten worden jaarlijks opgenomen in de begroting.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen; langlopende overeenkomsten
In het BBV is opgenomen dat in de toelichting op de balans de belangrijke financiële verplichtingen moeten worden vermeld. De belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen op basis van langlopende overeenkomsten zijn:

Omvang

Looptijd

Omschrijving

6.571.000

2019

In 2018 zijn met een groot aantal zorgverleners contracten afgesloten voor jeugdzorg. In de contracten is veelal geen contractwaarde bepaald maar zijn afspraken gemaakt over te hanteren tarieven. De totale omvang van deze verplichting is daarom alleen bij benadering te bepalen. Op basis van de totale budgetten op de betreffende begrotingsposten voor 2018 ramen we de contractwaarde op € 6,5 miljoen.

4.621.000

2019

In 2018 zijn met een groot aantal zorgverleners contracten afgesloten voor WMO-zorg. In de contracten is veelal geen contractwaarde bepaald maar zijn afspraken gemaakt over te hanteren tarieven. De totale omvang van deze verplichting is daarom alleen bij benadering te bepalen. Op basis van de totale budgetten op de betreffende begrotingsposten voor 2018 ramen we de contractwaarde op € 4,6 miljoen.

95.000

2019

Met Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen BV is een contract afgesloten voor schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen op diverse locaties. Dit contract liep van 2014-2018. Voor 2019 is voor de eerste keer gebruik gemaakt van het optierecht.

3.227.000

2017-2019

Met de gemeente Winterswijk is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de basismobiliteit (regiotaxi- en leerlingenvervoer inclusief beheer en reisplanner) in de Achterhoek. De overeenkomst loopt t/m 2019 en kan met 1 jaar worden verlengd.

66.000

2019

Met Appel BV is een contract afgesloten voor catering. Het contract kan 4 keer met 12 maanden worden verlengd. Voor 2019 is voor de tweede keer gebruik gemaakt van het optierecht.

322.500

2015 - 2024

Met Stedin Meetbedrijf (Joulz) is een contract afgesloten voor het leveren van meetgegevens (uitrol slimme meters). Het contract loopt t/m 2024 en kan met 5 jaar worden verlengd. In verband met de afronding van het project start de contractperiode overeenkomstig artikel 3.1 in 2018.

583.000

doorlopend

Met leveranciers (PinkRoccade, Simgroep, Decade, Esri, Roxit en Centric) zijn bij de start van Bronckhorst in 2005 contracten afgesloten voor onderhoud of huur van programmatuur Daarna zijn ook contracten afgesloten voor afzonderlijke modules. De contracten zijn jaarlijks opzegbaar. De contractwaarde ramen we op basis van de uitgaven 2018.

462.000

2015-2019

Met Remondis BV is een contract afgesloten voor het onderhoud van de drukriolering. Het contract loopt tot 1-8-2019 en kan met 1 jaar worden verlengd.

625.000

2016-2020

Met MER ICT is een contract afgesloten voor telefonie. Het contract loopt t/m juli 2019 en kan met 2 jaar worden verlengd.

1.280.000

2016 - 2019

In het Groen; het onderhouden van groenvoorzieningen op diverse locaties in de gemeente Bronckhorst.

30.000

2016-2019

Met AGMI Traffic BV is een raamcontract afgesloten voor levering van verkeersborden en aanverwante artikelen.

2.500.000

2019

De afvalinzameling en verwerking is neergelegd bij Circulus-Berkel. Het financiële deel van het contract wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

300.000

2018-2021

Met Paper Management Services is een uitvoeringsovereenkomst Beschermd Werk afgesloten voor inzet en begeleiding van werknemers met een WSW indicatie of arbeidsbeperking.

140.000

2019 - 2023

Coffee Fresh Westhoff, huur van warme drankenautomaten inclusief ingrediënten.

128.000

2015 - 2019

Ricoh Nederland BV, huur en onderhoud van multifunctionals inclusief tonercartridges.

194.000

2018 - 2021

Stolwijk Kelderman Accountant; controle jaarrekening, verstrekken van de controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 van de gemeentewet. Optie om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen.

Bedragen x € 1