Financiële vaste activa

De financiële activa hebben betrekking op:

Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden

boekjaar

voorgaand boekjaar

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

286

382

- overige langlopende geldleningen

7.460

5.405

Totaal financiële vaste activa

8.052

6.093

De financiële vaste activa zijn hieronder nader uitgewerkt.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Aantal aandelen

Nominale waarde per aandeel

Boekwaarde deelneming

Verantwoorde dividenden 2018

Bank Nederlandse Gemeenten

72.384

2,50

166.641

183.132

Alliander

539.969

5,00

27.771

361.177

Vitens

21.362

1,00

3.629

70.495

Amphion

42

453,78

9.983

-

Circulus - Berkel BV (aandelen B)

847

1,00

51.731

-

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Verstrekking

Intergemeentelijke kredietbank

45.779

Deelnemende gemeenten storten, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, inleggeld als werkkapitaal. Dit bedrag wordt éénmaal per drie jaar geactualiseerd. In 2018 is dit vastgesteld op € 1,59 per inwoner.

Leningen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2018

Schuldrestant ultimo boekjaar

Vitens

1,92

95.470

286.360

Voor de financiering van de terugkoop van de preferente aandelen is aan Vitens voor eenzelfde bedrag een lening verstrekt. Deze wordt in 15 jaar afgelost. De over de lening verschuldigde rente is gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de 5 voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 1%. De eerste aflossing was op 1 juli 2007.

Overige langlopende geldleningen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2018

Schuldrestant ultimo boekjaar

Stichting Volkshuisvesting Nederland

div

5.106.037

Personeelshypotheken

div

404.881

1.984.491

Pro 8

1,33

363.000

Overige instellingen

div

2.435

Verenigingen

div

2.000

2.000

In 2018 is voor € 2.450.000 kapitaal gestort in de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) voor duurzaamheidsleningen, stimuleringsleningen kluswoningen en stimuleringsleningen non-profit. De kapitaalverstrekking aan het SVn is onder te verdelen in het Startersfonds (€ 1.248.000), het Duurzaamheidsfonds (€ 2.494.000), het Blijversfonds (€ 250.000), het Restschuldfonds (€ 100.000), het Duurzaamheidsfonds non-profit (€ 451.000), het Stimuleringsfonds kluswoningen (€ 500.000) en overig (€ 65.000).