Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in investeringen met economisch nut, investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen die niet vallen onder investeringen met een economisch nut.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

boekwaarde 1-1

vermeer-deringen

vermin-deringen

afschrijvingen

boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

50.395

896

1

2.022

49.268

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

13.543

1.076

1.175

902

12.542

- investeringen met maatschappelijk nut

117

613

246

-

484

Totaal materiële vaste activa

64.054

2.584

1.421

2.924

62.294

De afzonderlijke investeringen zijn weergegeven in de investeringsplannen. Hierin is weergegeven het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in 2018. De overzichten zijn opgenomen in de toelichting op de programma's onder het kopje "Wat heeft het gekost" (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De materiële vaste activa zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

boekwaarde 1-1

vermeer-deringen

vermin-deringen

afschrijvingen

boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

4.444

261

-

66

4.639

- bedrijfsgebouwen

42.801

87

-

1.414

41.473

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

10.477

1.016

1.175

550

9.768

- vervoermiddelen

1.057

276

-

217

1.115

- machines, apparaten en installaties

1.184

152

-

137

1.200

- overige materiële vaste activa

3.975

180

1

540

3.615

Totaal

63.937

1.972

1.175

2.924

61.810

MVA maatschappelijk nut

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

117

613

246

-

484

Totaal

117

613

246

-

484

Totaal materiële vaste activa

64.054

2.584

1.421

2.924

62.294