Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen zijn als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

boekjaar

voorgaand boekjaar

vorderingen op openbare lichamen

4.300

5.256

overige vorderingen

- algemene vorderingen

416

604

- belastingvorderingen

1.345

709

- uitkeringsvorderingen

2.020

1.960

- voorziening dubieuze (belasting) vorderingen

-232

-163

- voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen

-753

-924

Totaal overige vorderingen

2.796

2.187

rekening courant schatkist

16.561

21.867

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

23.657

29.310

Vorderingen op openbare lichamen
De uitstaande vorderingen per ultimo van het jaar hebben voor € 3,8 mln betrekking op de te ontvangen btw uit het BTW-compensatiefonds, deze wordt per 1 juli 2019 ontvangen. Daarnaast is een suppletie aangifte btw van € 0,4 mln over 2017 nog niet afgerekend door de belastingdienst.

Algemene vorderingen
De algemene vorderingen van de gemeente Bronckhorst hebben voor € 263.000 betrekking op 11 posten groter dan € 10.000. Een belangrijk deel (€ 93.000) heeft betrekking op een failliet verklaarde onderneming. De afwikkeling van de overige vorderingen heeft een normaal verloop. Voor dubieuze vorderingen is een voorziening getroffen.

Belastingvorderingen
Het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen is met ingang van 2016 bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente belegd. Van het openstaande saldo is door het GBT € 907.000 ontvangen en begin 2019 afgedragen.

Voor de openstaande algemene- en belastingvorderingen is een voorziening van € 232.000 getroffen voor dubieus en oninbaar.

Uitkeringsvorderingen
Als gevolg van de invoering van de Wet werk en bijstand zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden voor de bijstandverlening. Per ultimo 2018 gaat het om € 123.000 aan vorderingen in de vorm van een krediethypotheek met een voldoende mate van zekerheid dat het bedrag wordt afgewikkeld met daarnaast aan overige vorderingen € 1.897.000 met een beperkte mate van zekerheid dat dit daadwerkelijk ontvangen wordt. Voor deze vorderingen is een voorziening gevormd van € 753.000.

Rekening courant schatkist
Op 31 december 2018 zijn de overtollige middelen (€ 16,5 mln) ondergebracht in de schatkist. Het overschot aan liquide middelen is voor een groot deel het gevolg van het financieringsoverschot. Een overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf financiering (2.2.4).
Het drempelbedrag voor Bronckhorst wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijferd op € 555.000. De werkelijke omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal bedragen respectievelijk € 172.000, € 190.000, € 200.000 en € 236.000.