Voorraden

Onder de voorraden zijn opgenomen de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid (2.2.7).

Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:

In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

- complex 77, Winkelskamp Oost Hengelo

626

176

290

512

- complex 90, voorraad bouwkavels

2.079

174

523

1.730

- voorziening waardering bouwkavels

-347

-

-51

-296

Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie

2.358

350

762

1.946

Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.