Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Reserves

Saldo begin jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo einde jaar

Algemene reserve

46.928

538

1.301

46.165

Algemene reserve

46.928

538

1.301

46.165

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

144

268

-

412

Derving Nuondividend

2.066

-

459

1.607

Gemeentehuis

5.542

-

180

5.362

Minimafonds

70

-

9

61

Sociaal domein

7.173

-

523

6.651

Bovenwijkse voorzieningen

41

2.245

172

2.113

Bestemmingsreserves

15.036

2.513

1.343

16.206

Totaal reserves

61.964

3.050

2.643

62.371

Het resultaat over het boekjaar 2017 is in overeenstemming met de resultaatbestemming (raadsbesluit d.d. 12-07-2018) verwerkt.

Algemene reserve

De Algemene reserve is bestemd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en voor het financieren van gewenste incidentele zaken. Vanaf 2008 wordt er naar gestreefd alle financiële consequenties van gewenst beleid tijdig op te nemen in het meerjaren beeld waarbij de algemene reserve primair gezien wordt als buffer en weerstandscapaciteit voor onverwachte situaties en het zich manifesteren van risico’s.

In 2018 is in totaal € 538.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 1.301.000 onttrokken. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

Mutaties algemene reserve in 2018 (x € 1)

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaatbestemmingen 2017

420.653

Resultaat 2017

49.099

Projecten landschapselementen

42.000

Vervolg Pilot POH/SOH

75.000

Onze dienstverlening ons visitekaartje

275.000

Landschapscontract 2014 - 2018

242.596

Achterstallig onderhoud buitenruimte

162.607

Armoedebestrijding Jeugd en Ouderen

130.023

Subsidie Coops molen Zelhem

100.000

Reconstructie Voor Drempt

85.427

Visie op leren

80.000

Project leegstand / luchtfotovergelijking

53.000

Bibliotheekwerk

50.000

Alcoholmatiging Jeugd

30.000

Subsidies monumenten

25.000

Pilot Pimp de krimp

10.000

Transitiekosten Samenwerking Belastingen / WOZ

7.920

Totaal mutaties

537.653

1.300.672

Bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen
Het project revitaliseren bedrijventerreinen is in 2017 afgerond. De in 2018 ontvangen subsidieafrekening van € 268.000 is toegevoegd aan de reserve. De reserve zal worden ingezet in een vervolgproject revitalisering.

Derving Nuondividend
Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve en valt in de periode 2010 tot en met 2025 jaarlijks gedeeltelijk en aflopend vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. In 2018 is € 459.200 vrijgevallen.

Gemeentehuis
Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis is uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen deze bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks valt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie (€ 150.000). Daarnaast is tweederde deel van de "IZA - middelen" in 2010 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten van de in het gemeentehuis aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen (€ 12.000). In 2017 is de verkoopopbrengst van de werf in Hengelo toegevoegd waarvan ook jaarlijks een deel vrijvalt ten gunste van de exploitatie (€ 18.000).

Minimafonds
De reserve komt voort uit een nalatenschap van Mej. M.J. Becking uit Zelhem. Het vruchtgebruik is bestemd voor ‘armen en behoeftigen’ uit Zelhem. De hoofdsom bedroeg ƒ 20.000 in 1880. Het fonds is in 1997 samengevoegd met de reserve asielzoekers (Raadsbesluit 30 oktober 1997). Beiden zijn bestemd om de minima te ondersteunen. In 2009 is het fonds omgevormd van een voorziening in een bestemmingsreserve. In 2018 is 11 keer over deze reserve beschikt voor in totaal € 9.000.

Sociaal Domein
De overschotten en tekorten binnen het sociaal domein worden verrekend met deze bestemmingsreserve. De reserve is gevormd uit de overschotten tot en met 2015 (€ 5.100.000), toegevoegd vanuit de algemene reserve, en het resultaat op het sociaal domein 2016 (resultaatbestemming 2016 € 2.073.325). Het tekort over 2017 van € 378.038 is in 2018 overeenkomstig de resultaatbestemming 2017 ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Het tekort over 2018 van € 1.888.974 zal in 2019 ten laste van de reserve worden gebracht. Daarnaast wordt de reserve ingezet voor bevordering van sociale innovatieprojecten binnen het programma Zorg en Ondersteuning. Hiervoor is in totaal € 750.000 beschikbaar. Tot en met 2017 is hierover voor € 217.644 besteed. De kosten voor innovaties in 2018 bedragen € 331.685 en zullen via de resultaatbestemming in 2019 ten laste van de reserve worden gebracht zodat nog € 200.671 resteert.

Het verloop van deze bestemmingsreserve is als volgt weer te geven waarbij de resultaten van de betreffende jaren zijn verwerkt in de jaren waarop zij betrekking hebben. (het resultaat 2018 is hierbij verwerkt in 2018, in de administratie wordt dit pas verwerkt na vaststelling van de jaarrekening en dus in 2019).

Bovenwijkse voorzieningen
Indien een ruimtelijke ontwikkeling ruimtebeslag (zoals bedrijvigheid, verdichting mens of extra verkeersbewegingen) tot gevolg heeft, worden bijdragen gevraagd op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2016 worden deze, via de resultaatbestemming, gestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (overeenkomstig het BBV). Toegevoegd is € 9.286 voor ontvangen bijdragen in 2017 (resultaatbestemming 2017) en € 2.235.393 wegens het omvormen van een voorziening voor bovenwijkse voorzieningen naar een bestemmingsreserve (resultaatbestemming 2017). Uitvoering van bovenwijkse plannen worden hieruit bekostigd. De prioritering van de projecten is in februari 2017 opnieuw door de raad vastgesteld en beperking zich tot: parkeren Bronckhorst, infrastructuur glasvezelkabelnetwerk, dorpsranden / landschap en het vastgoed transitiefonds. In 2018 is € 23.916 besteed aan kosten onderzoek breedband en voor € 36.160 aan sloopsubsidies. Voor 2017 is, via de resultaatbestemming 2017, respectievelijk € 73.656 en € 38.649 besteed.

Saldo na bestemming

Saldo na bestemming

boekjaar

voorgaand boekjaar

- rekeningsaldo

-786

1.661

De exploitatierekening sluit met een nadelig saldo van € 786.000  tegen een geraamd nadelig saldo na wijzigingen van € 430.000. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de inleiding waar een tabel met een totaaloverzicht van baten en lasten wordt gegegeven (1.1).