Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

boekjaar

voorgaand boekjaar

- overige schulden

6.594

9.509

Totaal

6.594

9.509

De overige schulden hebben voor € 4.121.000 betrekking op af te dragen belastingen, leveringen en diensten en voor € 2.262.000 op uit te betalen uitkeringen en afrekeningen van zorgkosten. € 192.000 heeft betrekking op vooruitbetaalde bedragen. De afwikkeling van de overige schulden heeft een normaal verloop.