Overlopende passiva

Overlopende passiva

boekjaar

voorgaand boekjaar

voorschotbedragen overheidslichamen

- rijk

217

248

- overige Nederlandse overheid

18

211

verplichtingen

- werk, inkomen en voorzieningen

140

158

- voorlopige afdrachten publiekszaken

-2

-2

- BTW / BCF-posten

72

44

- transitoria; nog te betalen bedragen

2.008

2.442

- transitoria; vooruit ontvangen bedragen

11

103

Totaal overlopende passiva

2.464

3.205

Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen

Saldo aan het begin boekjaar

Toevoegingen in het boekjaar

Vrijval in het boekjaar

Saldo aan het einde boekjaar

Rijk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

248

31

217

Overige Nederlandse Overheid

Provincie Gelderland; landschapscontract 2014 - 2018

96

96

Provincie Gelderland; instandhouding molens

11

11

Div. gemeenten; diverse penvoerderschappen

104

86

18

Totaal

459

224

235