Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht

boekjaar

voorgaand boekjaar

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

schuldrestant per 1 januari

18.126

19.247

opgenomen geldleningen

-

-

af: aflossing leningen

1.127

1.121

schuldrestant per 31 december

16.999

18.126

- waarborgsommen

gestort per 1 januari

21

21

vermindering / vermeerdering

-8

-

gestort per 31 december

13

21

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Over de opgenomen leningen is in 2018 gemiddeld 4,6% rente vergoed. In het begrotingsjaar zijn voor € 801.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 1.073.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:

(bedragen x € 1)

looptijd < 5 jaar

698.000

looptijd tussen 5 en 10 jaar  

5.467.000

looptijd langer dan 10 jaar

10.834.000

Totaal

16.999.000