Voorzieningen

Voorzieningen

Saldo begin jaar

Toevoeging

Aanwending

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.515

500

294

1.722

Onderhoud sportaccommodaties

731

300

230

801

Egalisatievoorzieningen

2.246

800

523

2.523

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.657

39

97

1.599

Wachtgeld wethouders

204

700

191

713

Pensioen wethouders

2.164

189

31

2.322

A18 bedrijvenpark / DocksNLD

1.622

-349

-

1.273

Risicovoorzieningen

5.647

578

319

5.907

Re-integratietrajecten

48

17

-

65

Afvalstoffenheffing

560

-

321

239

Riolering

3

1.191

1.164

30

Afkoopsommen onderhoud graven

1.713

396

187

1.922

Reparatie 3e jaar WW

-

11

-

11

Afb. complex Soerlant

3

-

3

-

Afb. complex Ruurloseweg

18

-

18

-

Afb. complex Havoterrein

59

-

59

-

Afb. complex Centrum Vorden

14

-

14

-

Voorziening middelen derden

2.417

1.615

1.765

2.267

Totaal voorzieningen

10.310

2.994

2.607

10.696

Egalisatievoorzieningen 

Voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties zijn voorzieningen ingesteld bedoeld om het onroerende goed in stand te houden op het oorspronkelijke niveau. Alle kosten van onderhoud die in het meerjarig onderhoudsplan staan, worden daaruit gedekt. Dotaties (2018: € 771.000) vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De dotatie is het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget en is gebaseerd op de in 2015 opgestelde onderhoudsplanningen. De werkelijke onderhoudskosten van 2018 zijn ten laste van de voorzieningen gebracht. Een belangrijk deel van de uitgevoerde onderhoudskosten heeft betrekking op het groot onderhoud van de douche-, kleed-, en scheidsrechtersruimten in sporthal de Kamp, vervanging van armaturen in sporthal het Jebbink, het onderhoudscontract, regeltechnische aanpassingen en onderhoud van luiken van het gemeentehuis. Eind 2018 zijn de onderhoudsplanningen geactualiseerd. Na vaststelling van de planningen door de raad zal een deel van de voorziening (€ 650.000) in 2019 vrijvallen.

Risicovoorzieningen

Voorziening wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling
Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer voor wethouders van de voormalige gemeenten.
Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2018 een dotatie van € 17.700 geraamd. Door twee overlijdens kan de voorziening met € 14.000 worden verlaagd. Verder is de rekenrente gedaald, n.l. van 1,684% vorig jaar naar 1,577% per 31 december 2018. Gevolg is dat er nu een groter kapitaal nodig is om op termijn de pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor moet de dotatie aan de voorziening met een bedrag van € 35.400 worden verhoogd. In totaal een hogere dotatie van ruim € 21.400.

Voorziening wachtgeld wethouders
De gemeente heeft op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor de zittende en voormalige wethouders. Bij de 2e Tussenrapportage 2018 is al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de wethouders wisseling medio 2018. Aanvullend is een dotatie nodig van € 115.300. Deels omdat het wachtgeld is verhoogd en verder omdat een recht is ontstaan op een langere wachtgeldperiode dan voorzien. Bij de 2e tussenrapportage en bij de afsluiting van 2018 hebben we rekening gehouden met deze verlengde periode.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de wethouders pensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Voor de begroting maken we een inschatting van de benodigde dotaties, bij de jaarrekening wordt de werkelijke verplichting bepaald middels actuariële berekeningen door een extern bureau. Gezien de totale verplichting per 31 december 2018 is een hogere dotatie van ruim € 105.000 nodig.
Belangrijkste oorzaak van de hogere dotatie is de verlaging van de rekenrente van 1,648% vorig jaar naar 1,577% per 31 december 2018. Gevolg is dat er nu een groter kapitaal nodig is om op termijn de pensioenen te kunnen betalen. Ook is door een verlengde wachtgeldperiode wegens ziekte meer pensioenrecht opgebouwd dan voorzien.

Voorziening A18 bedrijvenpark / DocksNLD
De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. Dit bedrijvenpark bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. Het aandeel van onze gemeente in het verwachte nadelige exploitatiesaldo, wat zijn oorsprong vindt in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK), bedraagt 20%. De exploitatieopzetten voor het zuidelijk deel geven een geprognosticeerd nadelig exploitatieresultaat te zien. Voor ons aandeel in dit verlies is een voorziening van € 40.000 gevormd. De gronden in het noordelijk deel, welke nog niet in exploitatie zijn genomen, zijn vooralsnog gewaardeerd op ca. € 30 per m2. Voor het verschil tussen de gemaakte investeringskosten en de waardering hebben wij eveneens een voorziening getroffen (€ 1.233.278). Besluitvorming over het in exploitatie nemen van deze gronden, met bijbehorende actuele prognoses, zal door de gemeente Doetinchem in 2019 worden genomen.

Voorziening middelen derden

Voorziening re-integratietrajecten
Via de salarisadministratie wordt een premie voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ingehouden op het salaris van de ambtenaren. Deze premie wordt in deze voorziening gestort en is bestemd voor re-integratietrajecten.

Voorziening reparatie 3e jaar WW
De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie wordt in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Voorziening Afvalstoffenheffing
Wanneer bij de begroting binnen dit product op jaarbasis sprake is van een overschot of tekort worden deze afwijkingen meegenomen in de tariefberekeningen. Na vaststelling van de jaarrekening wordt een overschot toegevoegd aan de voorziening, een tekort wordt onttrokken. In 2018 is in overeenstemming met de resultaatbestemming het tekort op de afvalstoffenheffing 2017 van € 321.000 in mindering gebracht. Voor 2018 wordt eveneens een tekort verwacht zodanig dat de voorziening is uitgeput (zie 'wat heeft het gekost' programma 3).

Voorziening Riolering
Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening gehouden met toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt ondermeer een gelijkmatige stijging van het tarief voor rioolheffingen bereikt. De reserveringsbedragen voor vervangingsinvesteringen worden toegevoegd aan deze voorziening. Vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt. In 2018 is € 1.191.000 toegevoegd en is voor een bedrag van € 1.164.000 aan vervangingsinvesteringen ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven
Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen (€ 344.000) worden gestort in deze voorziening als zijnde vooruitontvangen bedragen. Hiertegenover staat een vrijval van € 187.000 ter dekking van de onderhoudskosten in de exploitatie. Aan bespaarde rente is € 51.000 toegevoegd. 

Voorzieningen Afbouw complexen grondenexploitatie
Een aantal complexen zijn in 2016 afgesloten. Voor kleine nog resterende werkzaamheden is een voorziening getroffen. De resterende middelen aan het einde van dit jaar hebben we laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie.