iconAlgemeen

Rekeninguitkomst

De rekening sluit met een nadelig saldo van € 786.000 tegen een geraamd nadelig saldo van € 430.000. Het saldo is ontstaan ná tussentijdse en in de primitieve begroting geraamde en verwerkte toevoegingen en beschikkingen over de reserves.
De toevoegingen en beschikkingen over de reserves geven de mutatie in het eigen vermogen weer. In 2018 is per saldo circa € 1.574.000 beschikt over het vermogen. In een overzicht is dit als volgt weer te geven:

Raming

Rekening

Baten

74.863

75.682

Lasten

76.873

78.043

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-2.010

-2.360

Toevoeging aan reserves

385

385

Onttrekking aan reserves

1.965

1.959

Gerealiseerde resultaat

-430

-786

Het geraamde overschot is als volgt ontstaan:

Omschrijving

voordelig

nadelig

bedrag

Primitieve begroting

48

Maatschappelijke initiatieven leges

9

Vervanging drukriolering

6

Tussenrapportages:

- 2e 2017

97

- 1e 2018

6

- 2e 2018

390

Totaal mutaties

15

493

-478

Totaal geraamd tekort (excl. sociaal domein)

-430

Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves

De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves zijn weergegeven in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).

Resultaat

Ten opzichte van de begroting (na wijziging) is het resultaat € 356.000 nadeliger. In de inleiding (1.1) geven we het resultaat verdeeld over de programma's weer. De afwijkingen lichten we in hoofdlijnen op de programma's toe bij het onderdeel "Wat heeft het gekost".