iconAlgemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Dhr. H.R.T. Neijenhuis

Bronckhorst zet de financiële middelen in voor de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden richting onze burgers. Hierbij willen we een financieel gezonde gemeente zijn met herkenbare tarieven en belastingen welke transparant, passend en uitlegbaar zijn. Gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke producten met uitzondering van de leges.

Welke resultaten voor de heffingen en rechten zijn gerealiseerd, hebt u kunnen lezen in de paragaaf Lokale heffingen.

Hieronder ziet u een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Deze baten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen.

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Onvoorziene uitgaven (A)

-

128

128

-

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

4.747

4.798

4.798

4.840

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.481

1.541

1.541

1.575

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

853

880

880

874

- Forensenbelasting

58

50

50

54

Lokale heffingen (B)

7.139

7.269

7.269

7.342

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

30.214

31.036

32.270

31.826

- Uitkering sociaal deelfonds

15.317

15.041

15.420

15.440

Algemene uitkering (C)

45.531

46.077

47.689

47.266

Dividend / winstuitkering

- Alliander

410

316

362

361

- Vitens

72

60

70

70

- BNG

119

120

183

183

Dividend (D)

600

496

615

615

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

666

100

133

165

Saldo financieringsfunctie (F)

287

272

64

14

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

54.224

54.342

55.897

55.402

Toelichting dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

Jaarlijks is € 3,50 per inwoner beschikbaar voor incidentele lasten die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Besluiten over de besteding van deze post melden we in de tussenrapportages. In 2018 is deze post niet ingezet.

Lokale heffingen

De toeristenbelasting en de reclamebelasting zijn vrij aanwendbaar, maar door u geoormerkt voor respectievelijk toerisme en ondernemersfondsen (3A Economie). Informatie over de lokale heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)

De algemene uitkering hebben we in de programmabegroting inclusief wijzigingen opgenomen op basis van de gemeentefondscirculaire van mei 2018. Vervolgens kenden ook de september- en decembercirculaire 2018 wijzigingen. Over die aanpassingen hebben we u via actieve informatievoorziening geïnformeerd.
In de jaarstukken zit de stand t/m de decembercirculaire 2018 verwerkt.

In de jaarrekening 2018 is het verschil ten opzichte van het begrote bedrag € 444.000 nadelig voor de algemene uitkering en € 20.000 positief voor het sociaal domein (participatie).

Dit is het saldo van de verschillen zoals opgenomen in de actieve informatievoorziening bij de september en decembercirculaire 2018.

Ontwikkelingen algemene uitkering 2018 (incl. nabetaling 2016 en 2017):

Vastgestelde algemene uitkering begroting (incl. wijz. tm 2e TR 2018)

€ 47.689

Wijzigingen septembercirculaire 2018 (Actieve info d.d. 24 oktober 2018)

€ -488

Wijzigingen decembercirculaire 2018 (Actieve info d.d. 18 januari 2019)

€ 65

Verantwoord in de jaarrekening 2018

€ 47.266

Het nadeel op de algemene uitkering bestaat uit: een nabetaling over de jaren 2016 en 2017 van € 101.000 voordelig; kleine aanpassingen en hoeveelheidswijzigingen: € 93.000 voordelig, de accresbijstelling voor 2018 in de septembercirculaire € 352.000 nadelig en een lager verwachte toevoeging overschot uit het BTW-compensatiefonds (BCF) € 286.000 nadelig.

Overige algemene dekkingsmiddelen
O
nder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn incidentele baten verantwoord die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan (deel)programma's. De baten in 2018 hebben betrekking op verkoop materieel Buiten (€ 116.000), vrijval van waarborgsommen (€ 21.000) en uitkeringen voor personeel (€ 19.000).

Dividend
Veel van de deelnemingen in vennootschappen komen voort uit het verleden, toen de gemeente zelf nog taken op die terreinen uitvoerde (drinkwater- en energievoorziening). Informatie over de deelnemingen vindt u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Dekking uit reserves

Naast de algemene dekkingsmiddelen worden (deel)programma's bekostigd met bijdragen uit reserves. De niet direct aan programma's toe te rekenen bijdragen aan projecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Derving Nuondividend

Basis begroting

BR Derving Nuondividend

459

Huisvesting gemeentehuis

Basis begroting

BR Huisvesting

150

Vrijval Iza gelden

Basis begroting

BR Huisvesting

12

Huisvesting gemeentewerf Hengelo

R 30-10-2014

BR Huisvesting

18

Transitiekosten Samenwerking Belastingen / WOZ

R 24-09-2015

Algemene reserve

8

Beschikking reserves Algemene Dekkingsmiddelen

-

647