iconOverhead

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink

Ambtelijke trekker:

Mw. M. Jansen

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 vindt op basis van de wettelijke voorschriften (BBV) geen toerekening meer plaats van de overhead aan de (deel)programma's. Hiermee wordt beoogd een ondoorzichtelijke toerekening te voorkomen en vergelijkbaarheid te vergroten.
De overhead, alle kosten die geen betrekking hebben op het primaire proces, wordt in zijn geheel onder deze noemer verantwoord.

Bronckhorst heeft een organisatie die flexibel en efficiënt inspeelt op de gemeentelijke taken, nu en in de toekomst. Dat vraagt:

  • Een sterke organisatie die inspeelt en verandert naar trends en (demografische) ontwikkelingen en die de afstand verkleint tussen burger en gemeentelijke organisatie.
  • Sociale bedrijfsvoering en opdrachtgeverschap.
  • Dat bestuurlijke en interne bedrijfsvoering zijn afgestemd op de verwachtingen vanuit de samenleving.

Welke resultaten hiervoor zijn gerealiseerd, hebt u kunnen lezen in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Baten en lasten overhead

Omschrijving

Begroting 2018 (na wijziging)

Rekening 2018

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

5.297

5.223

Energiekosten

54

53

Belastingen

9

3

Leveringen en diensten derden

2.823

2.529

Dotatie voorziening onderhoud

208

208

Kapitaallasten

927

917

Totaal lasten

9.318

8.933

Baten

Vergoedingen voor personeel

108

52

Huren

177

174

Leveringen en diensten

3

29

Bijdragen instanties / overig

14

74

Totaal baten

301

329

Saldo

-9.017

-8.604

De lagere kosten voor overhead zijn te verklaren door minder onderhoudskosten aan het gemeentehuis (€ 40.000), lagere automatiseringskosten door vertraging en het ontbreken van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het project doorontwikkeling digitalisering / datasturing, terughoudendheid voor overige automatiseringsactiviteiten in verband met de overgang naar de ict-samenwerking in de regio (€ 210.000) en onder overhead geraamde kosten die rechtstreeks op de diverse programma's worden verantwoord bijvoorbeeld reis - en verblijfskosten en individuele beloningen (€ 170.000). Nadelig was het niet kunnen doorberekenen van ziek gedetacheerd personeel (€ 50.000).

De resterende middelen voor het project doorontwikkeling digitaliseren / datasturing zijn benodigd voor de verdere uitvoering en willen we via de resultaatbestemming doorschuiven naar 2019.

Wij drukken de overhead uit in een percentage van de loonkosten. Begroot was een overheadpercentage van 70%. Het werkelijk overheadpercentage over 2018 bedraagt 65%.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2017

Besteed in 2018

Restant krediet

Audiovisuele middelen

2014

109

16

-

93

Netwerkinfrastructuur

2014

156

109

-

47

Serverpark

2014

128

107

-

21

Herinrichting raadzaal

2017

167

53

101

12

Bedrijfsauto's elektrisch

2018

180

-

-

180

Burgervriendelijke hal

2018

45

-

8

37

Bureaustoelen

2018

150

-

11

139

Investeringen Overhead

935

285

119

Dekking uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten wordt binnen de bedrijfsvoering ook gebruik gemaakt van de reserves. Dat ziet u hieronder:

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Visie op leren

R 29-06-2017

Algemene reserve

80

Uitvoeringsprogramma "Onze dienstverlening ons visitekaartje" (best.2eTR17)

R 02-11-2017

Algemene reserve

275

Beschikking reserves Overhead

-

355