Overzicht baten en lasten op kostensoort

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Baten

Algemene uitkering

45.531

46.077

47.689

47.266

Overige inkomensoverdrachten

6.850

6.472

6.763

7.393

Belastingen

11.817

11.955

11.927

12.036

Overige opbrengsten, huren en pachten, leges

7.270

6.968

6.505

6.779

Dividend en winstuitkering

634

529

615

615

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.685

-

924

1.263

Totaal baten

73.788

72.001

74.423

75.352

Lasten

Personeelskosten

18.889

19.208

20.291

19.466

Afschrijvingen

2.617

3.226

3.061

2.924

Inkomensoverdrachten

25.015

27.430

24.943

26.905

Investeringsbijdragen

-6

-

Kosten derden

22.766

19.627

24.197

24.597

Dotaties voorzieningen

-255

2.423

2.648

2.541

Aankoop grond en overige duurzame goederen

324

46

71

Totaal lasten

69.351

71.914

75.185

76.503

Rente

Rente baten

73

79

80

73

Rente lasten

1.707

906

852

871

Saldo rente lasten

1.634

827

772

798

Activering grondenexploitaties

570

-10

476

411

Saldo van baten en lasten

2.233

-729

-2.010

-2.360

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan reserves

2.520

-

385

385

Onttrekkingen aan reserves

1.948

777

1.965

1.959

Gerealiseerde resultaat

1.661

48

-430

-786

(- = tekort)