Overzicht incidentele baten en lasten

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten. Van de incidenteel in de rekening opgenomen baten en lasten is het onderstaande overzicht te geven.

Omschrijving

Begroting

Rekening

Zorg en ondersteuning

1A Innovaties Sociaal Domein

332

1A Project alcoholmatiging Jeugd

30

30

1A Special Olympics

20

20

1C Project pilot jeugd POH/SOH

109

6

1C Regionale samenwerking 3D

22

1C Armoedebestrijding / Project Vroeg er op af

130

Programma Zorg en ondersteuning

182

517

Wonen en leefomgeving

2A Bijdrage verzekering schadeuitkering

-50

2A Pilot Woningbouw voor jongeren

102

2A Pilot Woningbouw voor jongeren, verhaal

-102

2A Pimp de krimp

10

10

2A Sloopsubsidies

36

2A Steengoed benutten

160

2A Steengoed benutten, subsidie provincie

-160

2A Winstneming grondenexploitatie

-313

2B Project reconstructie Voor Drempt

85

2B Project terugbrengen achterstallig onderhoud buitenruimte

163

2B Bomenbeleidsplan (achterstallig onderhoud)

200

102

2B Huisvesting Bibliotheek

150

50

2B Monumentensubsidie

45

126

2B Monumentensubsidie

100

2B Project Breedband

24

2B Landschapscontract 2014 - 2018

243

2B Landschapscontract 2014 - 2018

-136

2B Rijkere visie op onderwijs

50

46

2B Subsidieafwikkeling project Vliegtuigberging

56

2B Verkoop onroerend goed

-236

2B Visie op binnensportaccommodaties

50

18

Programma Wonen en leefomgeving

505

324

Bedrijvigheid en ontwikkeling

3A Afrekening subsidie revitaliseren bedrijventerreinen

-285

3A Energiebesparing bedrijven

45

25

3A Vrijval voorziening A18 Bedrijvenpark

-349

3B Subsidie klimaat

36

46

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

81

-563

Bestuur

4A Dotatie pensioenen wethouders

363

826

4A Opsporing leegstand

36

Programma Bestuur

363

863

Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele baten

-100

-150

Stelposten beleidsreserveringen vanuit algemene uitkering

-32

Transitiekosten Samenwerking Belastingen

18

8

Algemene dekkingsmiddelen

-114

-142

Overhead

Dienstverleningsconcept / Doorontwikkeling digitalisering

92

241

Strategische personeelsplanning

165

42

Visie op leren

80

80

Overhead

337

363

Onvoorzien

128

-

Onvoorzien

128

-

Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves

-138

-927

Reserves

Saldo incidentele baten en lasten

1.344

434

(+ = per saldo lasten)