Toelichting baten en lasten op kostensoort

Algemene uitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering gemeentefonds

32.270

31.826

Uitkering deelfonds sociaal domein

15.420

15.440

Totaal

47.689

47.266

Voor een toelichting op de algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).

Overige inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Sociale uitkeringen en verstrekkingen, bijdragen en verhaal

6.192

6.239

Bijdrage leerlingenvervoer

26

-

Overig

545

1.154

Totaal

6.763

7.393

Voor de uitvoering van het Landschapscontract 2014 - 2018 (programma 2B) is het resterende budget opgenomen als verplichting. Hiertegenover staat een verwerkte provinciale bijdrage. Deze is niet in de begroting opgenomen (€ 136.000). In het kader van het programma Steengoed Benutten (project de Kei Steenderen) is een provinciale subsidie doorbetaald van € 160.000. Zowel de subsidie als de bijdrage van de provincie zijn niet geraamd.
Voor een aantal regionale samenwerkingsprojecten fungeert onze gemeente als penvoerder. De baten (doorbelastingen ) en de lasten zijn niet opgenomen in onze begroting (€ 97.000).

Belastingen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerende zaakbelastingen

7.219

7.289

Toeristenbelasting

231

230

Forensenbelasting

50

54

Reclamebelasting

88

84

Rioolheffingen

4.339

4.379

Totaal

11.927

12.036

Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Overige opbrengsten, huren en pachten en leges

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Huren en pachten

sportaccommodaties

313

327

onderwijsgebouwen

46

16

bibliotheken

90

90

woningen

30

31

gemeentehuis

177

174

overig onroerend goed

94

87

Leges

bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

699

659

rijbewijzen en reisdocumenten

624

570

overige leges

117

148

Overige opbrengsten

afvalstoffenheffing

2.364

2.659

opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

735

620

lijkbezorgingsrechten

548

475

overig

666

922

Totaal

6.505

6.779

Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten
Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Dividend en winstuitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Bank Nederlandse Gemeenten

183

183

Vitens

70

70

Berkelmilieu

-

-

Alliander

362

361

Totaal

615

615

Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Verkoop grond en overige duurzame goederen
 
De opbrengst grondverkopen hebben betrekking op de verkoop van kavels uit de afgesloten grondenexploitaties (Vinkenkamp, Ruurloseweg en Steenderdiek), de uitname van grond uit het complex Winkelskamp voor eigen gebruik (Werf) en overige grondverkopen (waaronder groenstroken). Ook zijn de opbrengsten van de verkoop van overtollig materieel van de buitendienst hieronder verantwoord. Daarnaast zijn de gemaakte kosten voor de pilot 'Woningbouw voor Jongeren' als geraamde baten verwerkt als nog te ontvangen verkopen van grond.
Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).

Personeelskosten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Vergoeding raadsleden

342

335

College

525

466

Griffie

257

226

Ambtenaren burgerlijke stand

8

10

Gemeentelijke organisatie

19.158

18.429

Totaal

20.291

19.466

Tijdens deze collegeperiode is er voor drie wethouders gekozen, in plaats van voor vier zoals in de voorgaande periode. Dit geeft een positief resultaat bij het College. Bij de gemeentelijke organisatie wordt het positieve resultaat voornamelijk veroorzaakt door de openstaande vacatures ten bedrage van € 525.000. Van de totale formatie van 280 fte zijn aan het eind van het jaar 2018 10 fte aan vacatures. De overige personeelskosten geven een voordeel van € 190.000 te zien met als belangrijkste afwijking een te hoog geraamde afdracht loonheffing in het kader van de werkkostenregeling (€ 86.000).

Afschrijvingen

Begroting na wijziging

Rekening

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6

6

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.034

2.017

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

184

184

Programma 4 Bestuur

-

-

Overhead

726

718

Totaal afschrijvingen

2.949

2.924

Inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Afdracht overige leges en leges rijbewijzen en reisdocumenten

254

270

Sociale uitkeringen en verstrekkingen

13.484

15.708

WSW

4.345

4.216

Bijdragen:

Regio Achterhoek

187

194

Veiligheidsregio

1.933

2.073

Yunio

426

416

GGD

514

516

Bibliotheken

839

839

ECAL

219

208

VNG

50

50

Overige bijdragen

174

15

Subsidies

1.326

1.159

Subsidies sociaal domein

1.185

1.236

Overige inkomensoverdrachten

6

4

Totaal

24.943

26.905

De afwijking op sociale uitkeringen en verstrekkingen tussen de begroting en rekening wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet ingevulde taakstelling 2018 binnen het sociaal domein (€ 1.882.000).
 

Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen

Omschrijving

Producten

Afval

Riool

Gronden-exploitatie

Overhead

Energie

287

10

257

53

Overige goederen en diensten

17.959

2.538

575

43

2.507

Duurzame goederen

392

24

21

Totaal

18.638

2.548

832

67

2.582

Begroot

18.094

2.520

797

-

2.831

De mutatie in de grondenexploitatie wordt geactiveerd op de balans (zie Activering grondenexploitaties). Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in de toelichting op de balans, voorraden onderhanden werk (3.3.2).

Dotaties voorzieningen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

685

927

Sportaccommodaties

300

300

Gemeentelijke gebouwen

471

471

Vervangingsinvesteringen riolering

1.191

1.191

Vrijval voorziening Regionale bedrijventerreinen

-349

Totaal

2.648

2.541

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

De voorzieningen zijn op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Een aanvullende dotatie is noodzakelijk gebleken door verlaging van de rekenrente voor het bepalen van de omvang van de voorziening per ultimo jaar en het langer doorlopen van een wachtgeldrecht wegens ziekte. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen

De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de in 2015 geactualiseerde onderhoudsplanningen. Eind 2018 zijn de onderhoudsplannen opnieuw geïnventariseerd en geactualiseerd.

Vervangingsinvesteringen in riolering

Met vervangingsinvesteringen in riolering wordt in de tariefstelling rekening gehouden. De hiervoor ontvangen baten worden toegevoegd aan de voorziening. De daadwerkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.

Rente baten, rente lasten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Rente baten:

Achtergestelde lening

7

7

SVn

21

28

Personeelshypotheken

48

33

Overige rente baten

5

5

Rente lasten:

Leningportefeuille

801

803

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

-

16

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

51

51

Totaal

772

798

Activering grondenexploitaties

De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutaties in de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

74

78

Rentekosten

49

10

11

Afsluiten complexen

149

127

313

Grondverkopen, overige opbrengsten

-496

-613

-813

Bijdrage derden, bijdrage reserve, treffen voorzieningen

-347

Totaal activering voorraad grond

-570

-476

-411

Toevoegingen aan reserves

Omschrijving

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Vervolg Pilot POH /SOH

R 13-12-2018

75

75

I

Projecten landschapselementen

R 13-12-2018

42

42

I

Revitaliseren bedrijventerreinen

R 13-12-2018

268

268

I

Totaal

385

385

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)

Onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

SD / Transities, alcoholmatiging jeugd

R 04-06-2015

30

30

I

Armoedebestrijding Jeugd en Ouderen

R 12-07-2018

130

130

I

Bijzondere bijstand, minimafonds

basis begroting

9

S

Pilot Pimp de krimp

R 28-05-2014

10

10

I

Project leegstand / luchtfotovergelijking

R 13-12-2018

53

53

I

Sloopsubsidies

R 13-12-2018

30

36

I

Landschapscontract 2014 - 2018

R 12-07-2018

243

243

I

Subsidies monumenten

R 02-11-2017

25

25

I

Reconstructie Voor Drempt

R 12-07-2018

85

85

I

Achterstallig onderhoud buitenruimte

R 12-07-2018

163

163

I

Subsidie Coopsmolen Zelhem

R 22-02-2018

100

100

I

Bibliotheekwerk

R 13-12-2018

50

50

I

Breedband, onderzoek e.d.

R 28-09-2017

44

24

I

Transitiekosten Samenwerking Belastingen / WOZ

R 07-06-2018

8

8

I

Derving Nuon dividend

basis begroting

459

459

S

Huisvesting, gemeentehuis

basis begroting

162

162

S

Huisvesting, werf

R 30-10-2014

18

18

S

Visie op leren

R 29-06-2017

80

80

I

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening ons Visitekaartje

R 02-11-2017

275

275

I

Totaal

1.965

1.959

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)