iconWet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving

B.J. Drewes

M. van der Leur

J.H. van Cranenburgh

Functiegegevens

directeur

griffier

manager

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris ?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.991

83.651

Beloningen betaalbaar op termijn

16.813

12.330

Subtotaal

116.804

95.981

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Onverschuldigd betaal bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

116.804

95.981

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband in 2017

1,0

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.351

76.766

82.696

Beloningen betaalbaar op termijn

15.524

11.444

12.632

Totaal bezoldiging 2017

115.875

88.210

95.328

Omschrijving

E. Bunt

Functiegegevens

interim griffier

Kalenderjaar

2018

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

3-12 t/m 31-12

n.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1

n.v.t.

Individuele toepassing bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

182

176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

19.100

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

19.100

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief?

Ja, namelijk 90

Bezoldiging in de betreffende periode

2.610

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

2.610

-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief btw

2.610

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.