Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen  iconParagraaf Lokale heffingen

De geraamde inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht van de diverse heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing iconParagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en de risico's, het beleid hiervoor, diverse kengetallen en een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen iconParagraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Informatie (zoals beleidskader, financiële consequenties) over kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, groen en gebouwen.

Paragraaf Financiering iconParagraaf Financiering

Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Paragraaf Bedrijfsvoering iconParagraaf Bedrijfsvoering

Informatie over de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Paragraaf Verbonden partijen  iconParagraaf Verbonden partijen

Visie op en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen, de lijst van verbonden partijen (onderverdeeld in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen) voorzien van informatie als belang, omvang vermogen en financieel resultaat van de verbonden partij en risico's.

Paragraaf Grondbeleid iconParagraaf Grondbeleid

Visie op het grondbeleid, actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de geraamde winstneming en de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken.