iconFinanciering

We financieren de investeringen, materiële- en financiële vaste activa en de grondenexploitaties met eigen vermogen (algemene- en bestemmingsreserves) en met vreemd vermogen (voorzieningen en langlopende schulden). In het volgende overzicht is dit weergegeven.

1-1-2018

31-12-2018

Te financieren (A)

materiële vaste activa

64.055

62.294

financiële vaste activa

6.093

8.052

grondenexploitaties

2.358

1.946

Saldo A

72.506

72.292

Financieringsmiddelen (B)

leningen o/g

18.147

17.013

reserves en voorzieningen

73.935

72.281

Saldo B

92.082

89.294

Financieringstekort (A - B)

-

-

Financieringsoverschot (B - A)

19.576

17.001

Materiële- en financiële vaste activa en grondexploitaties

In 2018 investeerden we ongeveer € 2,3 miljoen in materiële vaste activa. We schreven voor een bedrag van € 2,9 miljoen af op het materiële vastgoed. Verder brachten we voor € 1,2 miljoen aan vervangingsinvesteringen in riolering ten laste van de, hiervoor gevormde, voorziening.
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op rioleringen (€ 1.041.000), materieel Buitenruimte (€ 428.000), de nieuwbouw werf (€ 287.000), openbare verlichting (€ 190.000) en herinrichting raadzaal (€ 101.000).
De financiële vaste activa stijgen door de kapitaalstorting in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen (€ 1.500.000), stimuleringsleningen kluswoningen (€ 500.000) en stimuleringsleningen non-profit (€ 450.000) . Hiertegenover staan de aflossingen op personeelshypotheken (€ 405.000) en op de uitgezette lening aan Vitens (€ 95.000).
De boekwaarden op de grondexploitaties zijn met € 597.000 afgenomen door het verkopen van kavels. Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in Programma 2 Wonen en Leefomgeving (2.1.2).

Leningenportefeuille

In 2018 namen we geen nieuwe leningen op. We losten zo'n € 1,1 miljoen af. Het schuldrestant bedroeg aan het einde van het jaar ongeveer € 17 miljoen.

Reserves en voorzieningen

In 2018 beschikten we voor € 2 miljoen over de reserves en voegden we rond € 0,4 miljoen toe. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten(3.4.6) ziet u de bestedingen en toevoegingen weergegeven. In de toelichting op de balans gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.