Ontwikkelingen

Om de berekeningsmethode van de rentelasten transparant te maken hebben de commissie 'Depla' en de 'Commissie BBV' geadviseerd slechts de werkelijke rentelasten op te nemen in de begroting en de rekening. Dit advies namen wij over en is vastgelegd in de Nota 'Reserves en voorzieningen 2017'. Dit betekent dat wij vanaf 2018 geen rente meer berekenen over het eigen vermogen. Hierdoor worden enerzijds de programmakosten lager belast en anderzijds vindt geen toevoeging meer plaats aan de algemene reserve.