iconRentelasten

In het onderstaande renteschema geven we inzicht in de rentelasten, rentebaten en de verdeling ervan.

Renteschema (bedragen in €)

Begroot

Werkelijk

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

800.863

817.194

af: De externe rentebaten

80.297

73.107

Totaal toe te rekenen externe rente

720.566

744.087

af: De rente die aan de grondenexploitatie moet worden doorberekend

51.000

41.494

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

669.566

702.593

bij: Rente over eigen vermogen

bij: Rente over voorzieningen

51.375

51.375

De aan taakvelden toe te rekenen rente

720.941

753.968

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

784.486

767.709

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

63.545

13.741

Rentelasten

Op de lopende leningportefeuille is € 801.000 rente vergoed. Het gemiddelde rentepercentage op de aangetrokken leningen bedraagt 4,6%. Het verloop van de leningportefeuille en de restant looptijd hebben we weergegeven in de toelichting op de balans (3.3.3). De overige lasten hebben betrekking op beheerskosten van uitgeleende gelden door het SVn.

Rentebaten

De baten komen voort uit de afgesloten personeelshypotheken, verstrekte leningen aan verbonden partijen en leningen in het kader van de volkshuisvesting (zoals starters- en duurzaamheidsleningen). De overtollige liquide middelen zijn verplicht ondergebracht bij de rijksoverheid (schatkistbankieren) en brengen met de huidige rentestand niets op.

Doorberekende rente grondenexploitatie

Aan de grondenexploitatie wordt rente doorberekend. Het percentage hiervoor is bepaald op basis van de verhouding tussen het vreemd vermogen (opgenomen leningen) en het eigen vermogen (reserves). In 2018 hebben we gerekend met 1,76%.

Rente over voorzieningen

De afkoopsommen voor toekomstig onderhoud aan graven zijn berekend op de euro's van nu (contante waarde). Om het voor het betreffende jaar geldende onderhoudstarief uit de voorziening te kunnen halen, moet jaarlijks rente worden toegevoegd. Deze rente is gebaseerd op hetzelfde percentage als waarop de euro's van de afkoopsom zijn gebaseerd.

Renteverdeling

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden worden de rentelasten toegerekend. Hiervoor hanteerden we in 2018 een percentage van 1,5%. De te veel verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer saldo financieringsfunctie. U ziet dat bedrag ook terug in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).