Grondexploitaties

Strategische gronden
We hebben op dit moment geen gronden in portefeuille die aan het criterium 'strategisch' voldoen.

Voorraad bouwkavels
We beschikten nog over (bruto) 35.034 m2 bouwgrond op bedrijfsterreinen in Hengelo, Steenderen en Zelhem. Hiervan gaven we 16.589 m2 in optie uit. We leveren de in optie gegeven kavels bouwgrond in 2019 aan de kopers. De totale oppervlakte van de 10 resterende kavels in voorraad is 18.445 m2. We verwachten hiervoor in totaal € 2.052.000 te ontvangen zodat na aftrek van de boekwaarden en de getroffen voorziening een resultaat van € 617.000 wordt behaald. De berekende rente over de boekwaarden wordt niet bijgeboekt maar jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht.

Lopende grondexploitaties
Er is één grondexploitatie actief: bedrijfsterrein Winkelskamp Oost in Hengelo. In 2019 leveren we dit bedrijfsterrein bouwrijp op. De nog uit te geven bouwgrond verkavelden we niet definitief. We kiezen ervoor om aan potentiële kopers maatwerk te leveren. Hiermee verwachten we een opbrengst te genereren van € 1.415.000 met daartegenover nog uit te voeren kosten voor bouwrijp maken van € 496.000. In de calculatie wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 2% en toe te rekenen rente van 1,76%. We verwachten deze grondexploitatie met een positief resultaat van € 414.000 af te sluiten.

Binnen de gebiedsontwikkeling bedrijfsterrein Winkelskamp voerden we in het jaar 2018 geen werkzaamheden uit. Wel leverden we 1 kavel conform de vastgestelde fasering. De vastgestelde grondexploitatie Winkelskamp uit 2016 blijft daardoor ongewijzigd. De grondexploitatie ligt ter inzage bij de griffie.

Risico’s grondexploitatie
Gelet op de geringe activiteiten binnen de grondexploitatie, de relatief lage boekwaarde in combinatie met de lage rente (gerelateerd aan de rente op het vreemd vermogen) is het risico beperkt.