Visie

In de Nota Grondbeleid 2014 - 2017 staan de beleidsmatige uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid door de gemeente. We stelden de actualisatie van deze nota uit om samen met de invoering van de Omgevingswet op te pakken. Het feit dat de beleidsnota gedateerd is, heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid.

Uitgangspunten 

  • Bronckhorst heeft een faciliterend grondbeleid.
  • Met de woningbouwcorporaties ProWonen en Sité maakten we prestatie-afspraken .
  • In gebieden waar we ruimtelijke ontwikkelingen voorzien of wensen, kunnen wij strategische aankopen doen om grondposities te verwerven.

Grondprijzen

  • Bronckhorst hanteert marktconforme grondprijzen.
  • De grondprijzen liggen vast in een Grondprijzenbrief. Jaarlijks actualiseren wij de Grondprijzenbrief.

Financieel

  • Jaarlijks actualiseren wij alle grondexploitaties en benoemen we ze in de paragraaf Grondbeleid bij de Jaarrekening. Voor de besluitvorming over grondexploitaties van nieuwe plannen sluiten we aan bij de besluitvormingsprocedure voor bestemmingsplannen.

Informatie

  • Wij bieden de raad jaarlijks de geactualiseerde grondexploitaties bij de Jaarrekening aan. Wij vragen de raad dan in te stemmen met de actualisatie. De actualisatie gaat in op de kosten, de opbrengsten en de factor tijd. Gezien de beperkte ontwikkelingen in de lopende exploitatie (Winkelskamp) wordt deze nu niet bijgevoegd bij de jaarstukken.
  • Wij informeren de raad (vertrouwelijk) als wij strategische aankopen hebben gedaan.
  • Jaarlijks informeren wij de raad over de geactualiseerde Grondprijzenbrief en de vastgestelde grondquota-tabel.