iconBeleid lokale heffingen

Bronckhorst zet financiële middelen in voor maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden richting onze burgers. Dat vraagt een robuust en gematigd belastingstelsel. Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De raad stelde de Belastingverordeningen 2018 vast in de raadsvergadering van 2 november 2017.
De gemeentelijke heffingen die we heffen zijn:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerende- zaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Baatbelasting (art. 222 Gemeentewet)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

Ontwikkeling tarieven

Het (meerjaren)beleid over de lokale heffingen (inclusief het kwijtscheldingsbeleid) ligt vast in belastingverordeningen, beleidsregels en in het collegeprogramma 2014 - 2018 "Bronckhorst dichtbij".
De tarieven voor afval, riolering en begraafplaatsen moeten kostendekkend zijn. De overige tarieven verhoogden we met het inflatiepercentage van 1,4%. Op leges en andere betalingen voor overheidsdiensten mogen we geen winst maken. Hierbij houden we rekening met de wettelijke beperkingen bij leges.

Compensatie OZB voor maatschappelijke organisaties

Eind 2017 stelden we de 'Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018' vast. Om eventuele belemmeringen bij maatschappelijke initiatieven tegen te gaan, kregen de organisaties de te betalen OZB, op aanvraag, weer terug van de gemeente. Hiervoor is jaarlijks € 70.000 beschikbaar. In 2018 kregen 67 verenigingen compensatie. Veel sportgerelateerde verenigingen (voetbal, zwembaden, sporthallen, golf) vroegen de subsidie aan, maar ook de dorpshuizen en scouting. In totaal keerden we € 66.500 uit aan maatschappelijke organisaties.

Uitvoering WOZ, belastingheffing en -inning

De hertaxatie, aanslagoplegging, heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken is uitbesteed belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken uit aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het GBT voert geen beleidsmatige werkzaamheden uit.
Nieuwe wetgeving bepaalt dat de waardering van de objecten anders wordt ingericht. Voor de WOZ is m3 (inhoud) een belangrijke parameter. Dit moet veranderen naar m2 (oppervlakte), zodat de parameter gelijk loopt met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). GBT moet alle objecten op dit punt herzien of opnieuw taxeren, voor alle gemeenten waarvoor zij werkt. Zo ook voor Bronckhorst.

In eerste instantie gaf GBT aan dat voor Bronckhorst in 2018 uit te willen voeren. Bij het uitwerken van hun plan van aanpak voor de parameterconversie bij al haar deelnemende en aangesloten gemeenten heeft GBT anders besloten. Eerst worden de bestanden voor de deelnemende gemeenten (na elkaar) opnieuw ingericht. Volgens de laatste informatie zullen voor Bronckhorst de conversiewerkzaamheden in 2020 opgepakt worden door GBT.

De tabel hieronder geeft de ontwikkeling in de opbrengsten aan. In de kolom begroting staan de cijfers zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen in de programmabegroting. De kolom na wijzigingen presenteert de cijfers na vaststelling van de belastingverordeningen voor dat jaar. De vaststelling van de belastingverordeningen, de tarieven daarin en de financiële uitwerking daarvan voor de begroting is altijd een apart agendapunt voor de raad.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Forensenbelasting

58

50

50

54

- Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen

4.747

4.798

4.798

4.840

- Onroerende-zaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.481

1.541

1.541

1.575

- Onroerende-zaakbelastingen gebruikers niet-woningen

853

880

880

874

Onroerende-zaakbelastingen totaal

7.081

7.219

7.219

7.289

Reclamebelasting

85

87

88

84

Toeristenbelasting

333

260

231

230

Afvalstoffenheffing

2.637

3.174

2.364

2.659

Baatbelasting

5

4

4

4

Begraafrechten

137

209

209

137

- Rioolheffing woningen

3.874

2.877

3.877

3.968

- Rioolheffing niet-woningen

380

1.458

458

407

Rioolheffing totaal

4.254

4.335

4.335

4.375

- Leges titel 1: Algemeen

699

653

653

713

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

587

783

783

663

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

26

-

-

1

Leges totaal

1.312

1.436

1.436

1.377

Totaal

15.904

16.774

15.936

16.210

De afwijking in totaalopbrengsten (begroot na wijziging en rekening) doet zich vooral voor bij de opbrengst afvalstoffenheffing. In 2018 concludeerden we dat het aantal ledigingen opnieuw fors afnam en om die reden stelden we de opbrengst naar beneden bij (€ 800.000). Bij de rekening bleek dat de afname van die opbrengst toch minder was dan verwacht (€ 500.000).