iconGebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

Op basis van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de wettelijke taak zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betalen we uit de afvalstoffenheffing. Die heffing heffen we van de gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente een wettelijke plicht tot inzameling heeft en de inzamelverplichting ook nakomt. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden.

De gemeente is vrij in de bepaling van de grondslag voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar moet de keuze wel vastleggen. In Bronckhorst betalen gebruikers naast een vast bedrag een tarief gerelateerd aan de lediging van containers van verschillende grootte of grijze zakken. De gebruiker van de gemeentelijke ophaaldienst beïnvloedt zo zelf een deel van zijn kosten. De invordering van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (de ledigingen) doen we na afloop van een jaar.

De inzamelwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de uitgangspunten van het grondstoffenplan (november 2016). De inzameling van afval is gedaan door Circulus-Berkel BV. De opbrengst is opgenomen in deelprogramma 3B Duurzaamheid.

Afvalstoffenheffing

Rekening 2017

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Lasten afval (7.3)

3.128

2.921

2.943

Baten afval (7.3)

980

704

620

Netto kosten taakveld (7.3)

2.149

2.218

2.323

Toe te rekenen lasten

810

806

773

Overhead (0.4)

168

157

156

Verkeer en wegen (2.1)

72

72

72

BTW (fictief)

570

577

545

Totale lasten

2.958

3.023

3.097

Opbrengst heffingen (7.3)

2.637

2.364

2.659

Dekkingspercentage

89%

78%

86%

Afval kende aan zowel de kostenkant en de heffingskant afwijkingen. De kosten van de afvalinzamelaar voor vermarkten van afvalstromen vallen € 65.000 hoger uit. We hebben voor

€ 110.000 aan lagere opbrengsten aan ingezamelde verpakkingsmaterialen. De opbrengst van de heffing valt opnieuw lager uit dan geraamd. De inwoners bieden steeds minder restafval aan. Het diftar tariefsysteem is daarom aan herziening toe. We zijn een project gestart om, samen met inwoners en gemeenteraad, in de eerste helft van 2019 te komen tot een nieuw systeem. Dit systeem willen we per 1 januari 2020 invoeren. In de tweede tussenrapportage meldden wij al een tekort.

Baatbelasting

Baatbelasting kunnen we alleen heffen van eigenaren van "gebate" objecten. In Bronckhorst kennen we dat nog tot en met 2019 voor de aanleg van de riolering in het buitengebied in de voormalige gemeente Steenderen. Van de daarvoor geheven baatbelasting van € 2.500 per object, heeft een aantal eigenaren in 2005 deze heffing omgezet in een jaarlijkse heffing van € 249,06 tot en met 2019. De opbrengst namen we op in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving. Er zijn nog 18 jaarlijkse belastingplichtigen.

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. De heffing heffen we volgens de maatstaven en de tarieven zoals we die in de verordening begraafrechten opnamen. De opbrengst namen we op in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving.

Begraafplaatsen

Rekening 2017

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

387

461

464

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

307

339

338

Netto kosten taakveld (7.5)

80

122

126

Toe te rekenen lasten

129

142

148

Overhead (0.4)

129

142

148

Totale lasten

209

264

274

Opbrengst heffingen

137

209

137

Dekkingspercentage

66%

79%

50%

De kostendekkendheid van de begraafplaatsen staat steeds verder onder druk. In 2018 zijn minder nieuwe graven uitgegeven dan begroot. Verder zijn de opbrengsten uit het verlengen van het grafrecht en de afkoop van het onderhoud voor een periode van 10 of 20 jaar achtergebleven bij de verwachtingen. Het saldo is daardoor € 72.000 negatief. In 2020 onderzoeken we de kostendekkendheid van de begraafplaatsen.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing rekenen we de kosten door die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Voor het berekenen van de rioolheffing volgt Bronckhorst het kostendekkingsplan van het Watertakenplan Olburgen (januari 2018). De gemeente Bronckhorst hanteert één rioolheffing voor alle watertaken. De opbrengst namen we op in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving. Financieel zijn er geen bijzonderheden te melden.

Rioolheffing

Rekening 2017

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Lasten riolering (7.2)

3.620

3.437

3.404

Baten riolering (7.2)

5

4

4

Netto kosten taakveld (7.2)

3.615

3.433

3.399

Toe te rekenen lasten

833

902

911

Overhead (0.4)

250

280

292

Verkeer en wegen (2.1)

21

21

21

BTW (fictief)

562

601

599

Totale lasten

4.448

4.335

4.310

Opbrengst heffingen woningen (7.2)

3.874

3.877

3.968

Opbrengst heffingen niet-woningen (7.2)

380

458

407

Dekkingspercentage

96%

100%

101%

Leges en rechten

De leges en tarieven van de diverse rechten brengen we in rekening voor de door de gemeente verrichtte taken en diensten. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. De leges richtten we in de tarieventabel van de Legesverordening in drie titels in:

  1. Algemene dienstverlening
  2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
  3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Voor een aantal tarieven binnen titel 1 van de Legesverordening geldt dat deze door het rijk zijn gemaximeerd: paspoorten, rijbewijzen, kansspelen en wet bescherming persoonsgegevens.
De opbrengst namen we op in verschillende deelprogramma's. De opbrengsten van titel 1 en 3 (zoals paspoorten) namen we op binnen deelprogramma 4A Besturen. De opbrengsten van titel 2 (zoals omgevingsvergunningen) zitten in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving.

Legesverordening rekening

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

1.247

457

1.704

713

-

713

42%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.534

1.499

4.033

663

-

663

16%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

1

-

1

0%

Totaal legesverordening rekening

3.781

1.956

5.737

1.377

-

1.377

24%

De verschuiving van lasten en baten tussen begroting en rekening laten geen schokkende afwijkingen zien in het totale kostendekkingspercentage (beperkt tot 3%). Schommelingen tussen begrote en werkelijke bedragen zijn logisch vanwege de aard van de werkzaamheden hiervoor en het aantal aanvragen.