Informatie over belastingdruk, invordering en kwijtschelding

Onder woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een voor die gemeente gemiddelde waarde.
Onderstaand overzicht geeft de hoogte van de woonlasten in Bronckhorst voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden in 2016, 2017 en 2018 volgens COELO weer. Er wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden bij een woning met een gemiddelde woningwaarde in 2018 van € 254.000 (€ 245.000 in 2017).

Woonlastenontwikkeling (volgens COELO)

2016

2017

2018

stijging tov 2017

Onroerende zaakbelasting

313

315

318

1%

Rioolheffing

261

263

268

2%

Afvalstoffenheffing

292

347

238

-31%

Woonlasten meerpersoons

866

925

824

-11%

Veel jaren week het beeld dat het COELO gaf over het (afval)ledigingsgedrag in Bronckhorst fors af van de werkelijkheid in Bronckhorst. We zien nu dat het landelijke ledigingsgedrag (minder vaak ledigen per jaar en minder hoeveelheid aangeboden) dichter bij de uitkomsten van de Bronckhorster aanpak komt. De ontwikkeling bij de afvalstoffenheffing geeft nu een lagere waarde in 2018 t.o.v. de voorgaande jaren.

Invordering

Van de aanslagen die na de laatste vervaldatum open blijven staan, wordt altijd de invordering opgestart.

Gegevens invordering en bezwaar (aantallen)

2016

2017

2018

Aanmaningen

2.626

2.833

1.992

Dwangbevelen

730

895

553

Bezwaarschriften WOZ

542

250

487

Bezwaarschriften Gemeentelijke belastingen

82

229

225

Verloop saldo belastingvorderingen (x € 1.000)

471

509

438

Kwijtschelding

De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding landelijke regels toepassen. Binnen deze mogelijkheden legden wij eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Deze zijn:

  • Voor de ozb, de rioolheffing en voor een deel van de afvalstoffenheffing is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima minder of geen woonlasten betalen. Of minima toch nog woonlasten moeten betalen, is afhankelijk van het afvalledigingsgedrag.
  • Voor de afvalstoffenheffing maximeerden we de kwijtschelding op het gemiddelde ledigingsbedrag per huishouden (7 maal grijs en 8 maal groen).
  • Voor begraafrechten, forensenbelasting, leges, reclamebelasting en toeristenbelasting verlenen we geen kwijtschelding.

Gegevens kwijtschelding (aantallen)

2016

2017

2018

Verzoeken

453

463

502

Gehonoreerd

321

376

400

Beroepschriften

3

1

2

Bedrag verstrekte kwijtschelding (in €)

143.352

199.650

182.000

Waarvan kwijtschelding boven 100% minimumniveau (in €)

14.330

11.846

15.343

In het bedrag van € 182.000 zitten 3 onderdelen:

  • de afhandeling van kwijtschelding over de jaren over 2017 en eerder (€ 30.000) in 2018
  • de afhandeling van kwijtschelding over 2018 in het jaar 2018 (€ 119.000)
  • de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken over 2018 (€ 33.000) in het jaar 2019