Onderhoud riool

We werken volgens het Watertakenplan Olburgen (WTPO) en de Verordening Rioolheffing Bronckhorst.

Stand van zaken onderhoud

De onderhoudstoestand van de riolering is in lijn met de vervangingsverwachtingen waarmee we in het kostendekkingsplan rekening hielden.

Relevante ontwikkelingen

  • Bij de vaststelling van het WTPO in januari 2018 besloot de raad dat we 30% van alle aangesloten verhardingen moeten afkoppelen vóór 2050. Daarvoor stelden we een subsidieregeling voor bewoners en bedrijven in.
  • Onze werkzaamheden richtten we op het afkoppelen van hemelwater van de riolering in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte en de geplande renovatie van gemalen en de drukriolering.
  • We stelden een plan op voor de aanpak van de risico’s voor de volksgezondheid en de aantasting van betonnen riolering door H2S-gas (waterstofsulfide) vanuit de drukriolering. In 2019 voeren we dit plan van aanpak uit om risico's en verdere aantasting te voorkomen.
  • We maakten een aanzet voor het uitvoeren van de stresstesten vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Hiermee brengen wij in beeld waar in onze gemeente hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen kunnen ontstaan. Op basis daarvan maken wij een plan om kansen op die vier onderwerpen te verminderen/voorkomen.
  • Na de invoering van het capaciteitstarief in 2009 betaalt Bronckhorst jaarlijks € 94.000 meer voor de elektriciteitsaansluitingen voor de drukriolering. De werkgroep onder leiding van Bronckhorst bracht dit onder de aandacht van de VNG en de stichting Rioned. De VNG pakte dit op en organiseerde (in samenwerking met Rioned en enkele gemeenten) een bijeenkomst. Doel was om duidelijk te krijgen of er een kans is te repareren. De VNG werkt dit verder uit waarna in 2019 het geheel wel of niet wordt voorgelegd bij het ministerie van Economische Zaken.

Financiën

De geplande werkzaamheden zijn binnen de budgetten uitgevoerd.