iconGemeenschappelijke regelingen

Deelname in een gemeenschappelijke regeling wordt vaak bepaald door taken, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is maar, om wat voor reden dan ook, die taken niet zelfstandig kan uitvoeren. Soms betreft het puur uitvoeringstaken (bijvoorbeeld Delta), soms gaat dit gepaard met beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld VNOG) of kan het samenwerkingsverband ook taken toebedeeld krijgen die een meer regionale betekenis hebben (bijvoorbeeld Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen wordt vaak gevormd door een afvaardiging van de deelnemers en de besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie wordt in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, overgedragen aan een samenwerkingsverband. We nemen deel in zeven gemeenschappelijke regelingen.

GGD Noord en Oost Gelderland (GGD)

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Gezondheidsdienst om uitvoering te geven aan de taken die vallen onder de Wet
Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Het weerstandsvermogen Reserve basisproducten van de GGD wordt gemaximeerd op 5% van de omzet. Hiervan wordt 50% bij de GGD aangehouden als algemene reserve. Geacht wordt dat de overige 50% bij de gemeenten wordt aangehouden.

Onderwerpen

Geen bijzonderheden

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

466.449

514.049

515.883

Bijdrage per inwoner

12,81

14,17

14,19

Eigen vermogen

3.156.000

3.156.000

3.000.000

Vreemd vermogen

2.793.000

2.793.000

2.923.000

Resultaat

193.000

NB

185.000

Delta

Programma

1C Individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

2018: Zutphen; miv 2019 gevestigd in Lochem

Doelstelling en belang

Bieden van werkgeverschap aan mensen met een WSW dienstverband en zorg voor werkgeverschap voor mensen met een arbeidsbeperking en daarmee samenhangend een werkgeversdienstverlening.

Partijen

In 2018: De gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen, Voorst en Bronckhorst

Vertegenwoordiging

Dagelijks bestuur: wethouder W.W. Buunk en Algemeen Bestuur: wethouders W.W. Buunk en E.W. Blaauw.

Risico's

De tijdsduur en kosten van de afbouw van de oude en opbouw van de nieuwe organisatie.

Onderwerpen

De gemeenten Zutphen en Brummen treden uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2019. Bronckhorst wil een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en zekerheid voor inwoners van Bronckhorst met een Wsw-dienstverband. Integrale uitvoering van gemeentelijke re-integratietaken en beheersing van de uitvoeringskosten. Bronckhorst heeft in december 2018 (raadsbesluit) besloten per 1-1-2020 uit de GR Delta te willen treden, danwel gezamenlijk met Lochem en Voorst de GR te liquideren. Bronckhorst zoekt de samenwerking met de huidige Delta-partners, Lochem en Voorst om de Wsw met de participatiewet te combineren.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Vaste bestuursbijdrage en afgenomen diensten

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst bestuurskosten

17.430

17.520

17.400

Bijdrage per inwoner

0,48

0,48

0,48

Eigen vermogen

1.945.000

852.000

951.000,00

Vreemd vermogen

4.233.000

113.500

7.248.000,00

Resultaat

-1.167.000

144.000

-562.000,00

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1C Individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren hiervan.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Verder een laag risicoprofiel.

Onderwerpen

Geen bijzonderheden

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

-

-

-

Bijdrage per inwoner

0,00

0,00

0,00

Eigen vermogen

1.434.300

1.540.500

1.080.500

Vreemd vermogen

19.744.200

NB

15.042.300,00

Resultaat

-113.200

2.100

-

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

De bedrijfsvoering binnen VNOG behoeft nog verdere optimalisatie, dit geeft nu nog extra kans op financiële risico's.

Onderwerpen

De maatregelen vacaturestop en opschorten investeringen zijn verlengd en lopen door tot in 2019.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens algemene uitkering 2016 (voor 2017 t/m 2020)

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

1.919.661

1.933.303

2.073.244

Bijdrage per inwoner

52,72

53,30

57,03

Eigen vermogen

845.000

909.000

1.919.000

Vreemd vermogen

45.360.000

38.755.000

51.146.000

Resultaat

929.911

-

-2.855.000

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

-

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal over te brengen meters per eind 2018

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

209.747

219.407

208.306

Bijdrage per inwoner

5,76

6,05

5,73

Eigen vermogen

94.068

64.292

54.894

Vreemd vermogen

976.726

881.024

721.819

Resultaat

-39.174

-20.604

-8.475

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandeling van de aanvragen voor vergunningen, toetsing meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen en dagelijks bestuur: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Door lage reserves bij de ODA komen exploitatietekorten voor rekening van de deelnemers.

Onderwerpen

Verfijning van de output-financiering is afgerond en vastgesteld door ons college. Het "Project Risico en Effectgericht toezicht" binnen de ODA is een continue proces.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

664.651

794.377

780.957

Bijdrage per inwoner

18,26

21,90

21,48

Eigen vermogen

162.000

300.000

48.000

Vreemd vermogen

1.583.000

2.165.000

1.345.000

Resultaat

-97.000

-

86.000

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Samen werken aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 via projecten en lobby.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Achterhoek Board: W.W. Buunk. Thematafels: Circulaire economie en energietransitie: P. Hofman, Onderwijs en arbeidsmarkt: W.W. Buunk, Wonen en vastgoed, E. Blaauw, Mobiliteit en bereikbaarheid, P. Hofman, Smart werken en innovatie, W.W. Buunk, De gezondste regio, E. Blaauw. Verder nemen zeven raadsleden plaats in de Achterhoek Raad.

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen

De gemeente Montferland is in 2017 uitgetreden. De notitie en werkwijze "De Achterhoek werkt door" is in 2018 operationeel geworden. Opstelling agenda 2030 is in voorbereiding.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Bijdrage van Bronckhorst

159.429

187.179

193.631

Bijdrage per inwoner

4,38

5,16

5,33

Eigen vermogen

3.763.000

1.810.824

5.165.000

Vreemd vermogen

9.217.000

NB

5.349.000

Resultaat

41.000

NB

107.000