Ratio weerstandsvermogen

In deze paragraaf geven we enkele andere ratio's om het weerstandsvermogen te toetsen. Dit zijn de kengetallen die de provincie gebruikt vanuit haar functie als toezichthouder.

Omschrijving

2017 rekening

2018 begroting

2018 rekening

Netto schuldquote

-1,97%

10,31%

0,00%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-9,80%

2,71%

-10,27%

Solvabiliteitsratio

60,71%

53,72%

63,69%

Structurele exploitatieruimte

4,24%

2,93%

0,08%

Grondexploitatie

3,19%

1,06%

2,33%

Belastingcapaciteit

105%

105%

105%

Wilt u de cijfers vergelijken met gemeenten in de provincie of met het gemiddelde van de provincie dan verwijzen we u naar de site van de Provincie Gelderland (www.ftgelderland.databank.nl).

De netto schuldquote en de gecorrigerde netto schuldquote geven een positiever beeld bij de rekeningcijfers dan begroot. In de begroting worden de investeringen verwerkt volgens de planningen. In werkelijkheid lopen deze achter wat eengunstig effect heeft op de netto schuld.

Toelichting op de kengetallen:

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast geeft de netto schuldquote informatie over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing), waardoor een begroting minder flexibel wordt. De netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. In de berekening wordt niet meegenomen waarvoor de schulden zijn aangegaan. Hier geldt: hoe lager de ratio hoe beter.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat er onzekerheid is of de verstrekte leningen wel allemaal terug worden betaald, maken we onderscheid tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle, door de gemeente, verstrekte middelen aan deelnemingen, verbonden partijen en hypotheken personeel. Ook hier geldt: hoe lager het kengetal hoe beter.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe gezonder de gemeente.

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen en of er nog ruimte is voor nieuw beleid.

Grondexploitatie
Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is, ten opzichte van de jaarlijkse totale gemeentelijke baten. Wanneer een gemeente grond tegen de lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze minder risico dan wanneer er, bijvoorbeeld, dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen stagneert.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk van Bronckhorst zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden in een jaar worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van het vorige jaar en uitgedrukt in een percentage daarvan. Een uitkomst lager dan 100% betekent lagere woonlasten dan het gemiddelde van Nederland.