icon Deelprogramma 1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Maatschappelijke doelen

  • Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

De cliëntondersteuning sluit beter aan bij de ondersteuningsbehoefte van alle doelgroepen

die onder de zorgplicht van de gemeente vallen

  • In 2018 bleek uit onafhankelijke onderzoeken dat inwoners die zorg en ondersteuning van ons ontvangen, hierover nog positiever waren dan in 2017. Ondermeer het contact met het sociaal team, de geboden ondersteuning en het effect ervan scoorden goed. Ook de bekendheid met de sociale teams, waar inwoners met hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en werk terecht kunnen, is verbeterd.
  • Op de website en in een brief aan de inwoners besteedden wij extra aandacht aan de cliëntondersteuning. In 2018 maakten meer mensen gebruik van cliëntondersteuning.
  • Naast ondersteuning door MEE, kunnen oudere cliënten ook kiezen voor een vrijwilligersorganisatie die hen ondersteunt. Deze organisatie schuift, samen met de sociaal consulent, regelmatig aan bij de keukentafelgesprekken.

Inzicht in de gewenste sociale basisinfrastructuur en de mogelijke verbeterpunten

  • Er zijn meerdere onderzoeken gedaan (lokaal en landelijk) naar de toekomstige behoeften in het Sociaal Domein en wat dit betekent voor gemeentelijke voorzieningen in het kader van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet.
    We hebben de resultaten gebundeld en de keus gemaakt voor een lokale vertaling van het landelijke onderzoek 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' (VTV) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van dit onderzoek zijn in 2019 beschikbaar.
  • Om de sociale kaart van Bronckhorst in beeld te brengen lanceerden we de website www.meedoeninbronckhorst.nl. Deze is toegankelijk voor professionals en inwoners. De website is in ontwikkeling.

De inzet van praktijkondersteuners GGZ jeugd bij huisartsen is geëvalueerd en er is inzicht in de resultaten

  • De inzet van praktijkondersteuners GGZ jeugd bij huisartsen is in mei geëvalueerd. De eerste resultaten zijn positief. We verlengen de pilot tot eind 2020. In 2019 en 2020 doen alle huisartsen mee aan de pilot. Met de verlenging van de pilotperiode krijgen we meer inzicht in de lange termijnresultaten.

Resultaat sociaal domein
De overschotten of tekorten worden binnen het sociaal domein opgevangen binnen de bestemmingsreserve sociaal domein. In de begroting is een stijging geconstateerd van een uitname uit deze reserve van € 609.000 naar € 1.882.000. Het uiteindelijk tekort (de optelsom van alle over- en onderschrijdingen) op het sociaal domein bedraagt € 1.888.974 en wordt via de resultaatbestemming uit de bestemmingsreserve sociaal domein gehaald. (Waar in dit document wordt verwezen naar de bestemmingsreserve verwijzen we u naar de grafiek in de toelichting op de balans).