iconDeelprogramma 1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Dhr. J.H. van Cranenburgh

Maatschappelijke doelen

 • Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

We implementeren een methode en instrumenten om mensen met schulden en/of armoede nog beter te ondersteunen

 • Om inwoners met schulden in een vroeg stadium in beeld te krijgen, implementeerden we in 2018 het instrument 'Vroeg er op af'. Dit signaleert (langdurige) betalingsachterstanden van mensen bij onze signaalpartners (bijvoorbeeld: zorgverzekeraars en woningcorporaties).
 • Bij twee signalen van verschillende signaalpartners over 1 adres ontstaat een match.
 • Op basis van de match bezochten sociaal consulenten, die verbonden zijn aan 'Vroeg er op af' mensen thuis om hulp aan te bieden bij het aflossen van de schulden.
 • We zetten daar ook getrainde vrijwilligers voor in, deze vrijwilligers helpen mensen bijvoorbeeld met de administratie (Schuldhulpmaatje Bronckhorst en Humanitas thuisadministratie).
 • 'Vroeg er op af' benadert schulden vanuit een brede vraagverheldering en houdt rekening met de stress die schulden met zich meebrengen. Door de samenwerking met signaalpartners brengen we de situatie goed in beeld.
 • In 2018 zien we dat we, met 'Vroeg er op af', mensen eerder in beeld hebben. Landelijk zien we dat mensen met schulden hulp vragen als de schuld is opgelopen tot een gemiddelde van € 45.000. Bij 'Vroeg er op af' wachten we niet tot mensen zelf hulp vragen, daardoor zien we mensen met een gemiddelde schuld van € 10.000.
 • Door 'Vroeg er op af' zetten we de eerste stappen naar het doorbreken van generatie op generatie armoede. In 2019 werken we hier verder aan.
 • Eind 2018 is het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, dat voor Bronckhorst de gemeentelijke belastingen int, als signaalpartner toegevoegd. Dit verklaart waarom er eind 2018 meer matches bij ons binnen kwamen. Zie onderstaand schema.

Aantal matchen in project 'Vroeg er op af'

Maand

Aantal matchen

mei

2

juni

2

juli

5

augustus

4

september

4

oktober

7

november

6

december

34

 • In 2018 waren bijna alle belangrijke signaalpartners verbonden aan 'Vroeg er op af'. Alleen de energieleveranciers ontbreken nog, deze volgen in 2019.

Ontwikkelingen voorzieningen jeugdzorg

 • In 2018 werd duidelijk dat de kosten van de jeugdzorg sneller stegen dan de verwachting was.
  Daarom is in de 2e tussenrapportage extra geld beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg.
  Naar aanleiding van deze kostenontwikkeling is opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kostenontwikkeling van de jeugdzorg en hoe we daar eventueel op kunnen sturen. Het onderzoek wordt in 2019 afgerond.

Gemeenschappelijke regeling 'Delta'

 • Bronckhorst wil een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en zekerheid voor inwoners van Bronckhorst met een Wsw-dienstverband. We willen toewerken naar een integrale uitvoering van de gemeentelijke re-integratietaken en beheersing van de uitvoeringskosten. Daarom is in 2018 besloten om per 1 januari 2020 uit de Gemeenschappelijke Regeling 'Delta' te willen treden, dan wel samen met de gemeente Lochem en de gemeente Voorst de GR op te heffen. Bronckhorst zoekt meer de samenwerking met de huidige Delta-partners, gemeente Lochem en gemeente Voorst voor de uitvoering van de Participatiewet.