iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Vitale inwoners en samenleving

1A

Totaal lasten

2.697

2.819

2.868

2.987

Totaal baten

27

-

6

10

Totaal

-2.670

-2.819

-2.862

-2.977

Toegang tot passende voorzieningen

1B

Totaal lasten

1.353

1.211

-251

1.562

Totaal baten

22

-

-

53

Totaal

-1.331

-1.211

251

-1.509

Individuele voorzieningen

1C

Totaal lasten

27.706

26.982

29.324

29.875

Totaal baten

6.554

6.421

6.473

6.742

Totaal

-21.152

-20.561

-22.851

-23.133

Saldo

-25.153

-24.591

-25.461

-27.618

Toelichting belangrijkste financiële afwijkingen

1A Vitale inwoners en samenleving

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)
Innovatiebudget
In de tweede helft van 2018 ontvingen wij een behoorlijk aantal aanvragen op grond van de innovatieregeling. Vijf hiervan zijn nog in behandeling. Op moment van sluiting jaarrekening hebben wij over 2018 een bedrag van € 332.000 aan subsidies toegekend. Wij verwachten een volledige uitputting van het budget dat gereserveerd is voor de innovatiesubsidies. De kosten komen ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

Welzijnsbeleid
Bij de begroting was gerekend op kosten voor jongerenwerk. Deze kosten zijn nu toegerekend aan de post 'Toegang sociaal domein' (deelprogramma 1B). De uitgaven zijn lager vanwege de liquidatie van Stichting Welzijn Hengelo en het deels stoppen van de maatschappelijke stage. Een deel van de taken van de Stichting Welzijn Hengelo nemen andere organisaties over (o.a. vervoer van personen en warme maaltijdvoorziening). Een eventueel overschot willen wij inzetten voor verdere ontwikkeling van de pilot met platform Zelhem en verdere uitbouw van andere kernen.

1B Toegang tot passende voorzieningen

Wijkteams (6.2)
Onder het taakveld Wijkteams is de taakstelling voor het gehele sociaal domein (programma 1 Zorg en Ondersteuning) opgenomen. De gestelde taakstelling van € 1.882.000, om binnen de beschikbare rijks- en eigen budgetten te blijven, is niet gehaald mede door de toename van de kosten voor jeugdzorg en WMO.

Vacaturegelden
Tegenover de niet gehaalde taakstelling staat een voordeel van € 140.000 wat grotendeels wordt veroorzaakt door niet ingevulde vacatures.

1C Individuele voorzieningen

Inkomensregelingen (6.3)
Armoedebestrijding jeugd en ouderen
Het overschot van € 54.000 wordt veroorzaakt doordat het gebruik van de voorzieningen voor jeugd achterblijft. Wij zoeken naar een methode om het gebruik te verbeteren.

Participatie gebundelde uitkering en IOAW
Op deze posten is een overschot van respectievelijk € 600.000 en € 104.000. Door de economische ontwikkeling en daarmee een verhoogde uitstroom uit de uitkeringen is het budget, dat berekend wordt op basis van T-1, hoger.
Bij de definitieve beschikking is gebleken dat de uitkering hoger is dan verwacht. Dit betekent dat het overschot met € 260.000 toeneemt.

Bijstand zelfstandigen
Vanwege de aanhoudende economische groei nam het beroep op deze voorziening af. De ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz regeling voor ons uit. Bij de 2e tussenrapportage is het budget al behoorlijk afgeraamd. Het aantal nieuwe verzoeken van ondernemers om ondersteuning is sinds het tweede kwartaal 2017 stabiel. Het aantal cliënten levensonderhoud daalde in 2018 met 8% ten opzichte van 2017.

Begeleide participatie (6.4)
Financiering Wsw en Uitvoering beschermd werk
Op deze posten is respectievelijk een overschot van € 98.000 en een tekort van € 230.000. Het overschot wordt veroorzaakt door een positieve afrekening over 2016. Het tekort heeft te maken met een nog te betalen detacheringsvergoeding over 2017 en kosten van detachering over 2018, die wij niet hebben voorzien.

Arbeidsparticipatie (6.5)
Reïntegratietrajecten en loonwaardebepaling
Op deze posten is in totaal een tekort van € 63.000. De huidige groep mensen met een uitkering hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor bemiddeling intensiever is. Door de extra inzet op reintegratie zijn de kosten voor de uitkeringen in 2018 sterk gedaald.

Maatwerk dienstverlening 18+ (6.71)
Scootmobielen
In 2018 vervingen we een aantal oude scootmobielen. Dit veroorzaakt een negatief saldo van € 89.000.

Begeleiding individueel en groep
Het aantal voorzieningen liet in de loop van het jaar een stijging zien, dit geldt met name voor de voorziening individuele begeleiding. Vanwege deze stijging in het gebruik van de voorzieningen is er een negatief saldo van € 240.000 (begeleiding individueel) en € 85.000 (begeleiding groep). We verklaren deze stijging onder andere doordat we voorzieningen inzetten, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of vanuit beschermd wonen richting zelfstandig wonen gaan. Andere factoren zijn een wijziging in de CAO, het invoeren van het mantelzorgbeleid en een toename van (psychische)problematiek waardoor er meer individuele begeleiding nodig is.

Hulp bij het huishouden
Er is sprake van een overschrijding van € 124.000. Het aantal voorzieningen laat in de loop van het jaar een stijging zien. Als we de cijfers over 2017 en 2018 vergelijken dan zien we een lichte toename van het aantal inwoners met HBH1. Bij HBH2 zien we een afname van het aantal inwoners, maar een toename van de kosten doordat de kosten per voorziening toenemen. De kosten in 2018 voor HBH1 ZIN zijn € 1.738.000. Voor HBH2 ZIN € 283.000 en voor ondersteuning € 120.000.
De toename van de kosten wordt veroorzaakt doordat we in 2017 door een uitspraak van de rechter in plaats van resultaatfinanciering, financiering op basis van minuten hebben ingevoerd.

(ZIN = zorg in natura; PGB = persoonsgebonden budget)

Schuldhulpverlening
We maakten voor het project 'Vroeg er op af' minder kosten dan begroot. Het project startte later dan verwacht. Verder vervielen er kosten voor (externe)projectleiding- en ondersteuning. Er is een positief saldo van € 157.000.

Maatwerk dienstverlening 18- (6.72)

POH/SOH

We verlengen de pilot tot eind 2020. In 2019 en 2020 doen alle huisartsen mee aan de pilot. De middelen (€ 58.000) die in 2018 niet zijn ingezet, nemen we mee naar 2019 voor het vervolg.
 

Jeugdhulp
Binnen de posten begeleiding, jeugd GGZ-zorg, jeugd- en opvoedhulp, jeugd VB-zorg en kortdurend verblijf zijn er grotere over- en onderschrijdingen. Netto gaat het om een overschrijding van € 736.000. Op dit moment vindt er onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de kostentoename en de mogelijke sturingsmechanismen plaats. De gemeenteraad wordt hierover apart geïnformeerd.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Transitie sociaal domein (Alcoholmatiging Jeugd)

R 04-06-2015

Algemene reserve

30

Bijzondere bijstand

Basis begroting

BR Minima

9

Armoedebestrijding Jeugd en Ouderen (res.bestem.2017)

R 12-07-2018

Algemene reserve

130

Vervolg Pilot POH/SOH (tussentijdse res.bestem.2018)

R 13-12-2018

Algemene reserve

75

Beschikking reserves Programma 1

75

169