iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Bestuurlijke trekker:

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijke doelen

 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen en passend is binnen de veranderende woningwet.

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Regionale Woonagenda

 • In 2018 startten we met het formuleren van het nieuwe lokaal en regionaal woonbeleid. De aanleiding hiervoor vormen de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de vragen die ons vanuit verschillende doelgroepen bereiken.
  We stellen het nieuwe regionale en lokale woonbeleid in 2019 vast.
 • Op basis van de Regionale Woonagenda ontwikkelden we in samenwerking met de regio- gemeenten, woningcorporaties en provincie een aanpak van de bestaande woningvoorraad en verkenden we huisvesting voor arbeidsmigranten en tijdelijke woonvormen.
  We geven uitvoering aan de Toekomstbestendig wonen lening en de Kernenvisies. De verkenning van de huisvesting voor arbeidsmigranten en tijdelijke woonvormen krijgt een plek in de Regionale woonagenda.
 • Als onderdeel van de Regionale Woonagenda is in 2018 de jaarlijks woonmonitor gemaakt. De wens van de regionale thematafel 'Wonen en Vastgoed' is om de woonmonitor digitaal te maken. We verwachten dit in 2020 door te voeren.
  De woonmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van het jaar daarvoor. De laatste monitor geeft aan dat er een daling is in het aantal te koop staande woningen. Daarnaast is de gemiddelde vraagprijs (€ 351.000) relatief hoog in vergelijking met het regionaal- en landelijk gemiddelde.
 • Het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (het AWLO) rondden we begin 2018 af. De belangrijkste conclusies zijn dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn om, met name, jongeren en starters goed te kunnen bedienen. Op langere termijn zijn er echter minder woningen nodig vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling. De grootste opgave is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, om deze te laten aansluiten bij de (toekomstige) behoefte. Bij het opstellen van de lokale woonagenda vormt dit een belangrijke bron van informatie.

Pilot Pimp de krimp

 • Deze pilot voerden we niet uit vanwege de prioriteit die de pilot Woningbouw voor jongeren kreeg. Het budget beschikbaar voor deze pilot is ingezet voor de Pilot Woningbouw voor jongeren.

Pilot Kleine kern

 • Het nieuwe dorpsplan van 'Halle's Belang' is in 2018 aanleiding geweest om in Halle als eerste kleine kern te starten met een gezamenlijk onderzoek naar de woonbehoeften van inwoners in het postcodegebied van Halle. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de dorpsraad Halle, wooncorporatie ProWonen en de gemeente. De gemeente faciliteert het onderzoek door middel van procesbegeleiding. Als deze werkwijze succesvol is volgt uitrol naar andere kernen.

Pilot Woningbouw voor jongeren

 • In 2018 startten we met de pilot Woningbouw voor jongeren. Hiermee kwamen we tegemoet aan een nadrukkelijke wens uit de samenleving.
 • In 2018 is de inschrijving geopend voor de pilot 'Woningbouw voor jongeren'. Op 5 locaties in 4 kernen worden 46 woningen gerealiseerd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De jongeren die zich hebben ingeschreven, hebben zich in 2018 per locatie verenigd in een 'Vereniging van Opdrachtgevers' en per locatie werken zij samen met hun procesbegeleider aan de verkaveling en het ontwerp van de woningen.

Inventariseren kansarme- en kansrijke wijken in Bronckhorst

 • In 2018 startten we met de ontwikkeling van een kernenvisie Zelhem, samen met ProWonen. In 2019 krijgt dit een vervolg en wordt er voor alle kernen waar de corporaties bezit hebben een dergelijke visie gemaakt. Dit gebeurt samen met ProWonen en Sité Woondiensten.

Het presenteren van een sloop visie en bepalen van invulling vrijkomende accommodaties

 • Binnen de gemeente ontstaan locaties waar het agrarische gebruik stopt en er geen nieuwe invulling voor de bedrijfsgebouwen wordt gevonden. In veel gevallen zijn het oudere en soms vervallen gebouwen. Met de 'Pilot Sloop' is in 2018 ervaring opgedaan om een passend beleid te kunnen maken en de stimulering om te gaan slopen wordt bevorderd.
 • Door de pilot zijn er op 32 locaties gebouwen gesloopt. Deze locaties kregen een woonbestemming. Dit was een voorwaarde van de pilot.
 • Voor de 'Pilot Sloop' stelden we in de bestemmingsreserve € 200.000 beschikbaar. Hiervan blijft circa € 85.000 beschikbaar voor de Pilot.

Bouwaanvragen

 • Sinds 2018 is het aantal aanvragen voor duurzame initiatieven inzichtelijk. We verleenden 5 vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen en 2 vergunningen voor het plaatsen van kleine windturbines. Er zijn geen aanvragen geweigerd. Zonnepanelen zijn grotendeels vergunningvrij. Alleen zonnepanelen op monumenten of in weilanden zijn vergunningsplichtig.
 • Sinds 2016 is er een toename van het aantal bouwaanvragen. De waarde en het bouwvolume van de bouwprojecten neemt echter af. In 2018 is het totaal aantal aanvragen 304 waarvan woningen en agrarisch bij elkaar 69. Het resterend aantal bestaat uit kleinschalige aanvragen zoals interne verbouwingen, plaatsen van schuurtjes, etc.