iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /

Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. E. Hanzens

Maatschappelijke doelen

 • Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving
 • Alle kernen en het buitengebied zijn goed bereikbaar
 • Beschikbaarheid van goede voorzieningen, passend bij de demografische ontwikkeling

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Risicogestuurd beheer (asset management) van de buitenruimte

 • In 2018 startten we met risicogestuurd beheer voor wegenonderhoud. Als eerste maakten we een inventarisatie van de buitenruimte. In 2019 stellen we een actieplan op, op basis van assetmanagement.

Een functioneel, vitaal en veilig bomenbestand op basis van het bomenbeleidsplan

 • In 2018 startten wij, met een eigen bomenteam, met het onderhoud aan de bomen volgens het bomenbeheerplan. Het bomenherstelplan voerden we uit.
  De achterstallige bomensnoei ronden we in 2019 af. We bereidden diverse herstelprojecten en het uitvoeren van de dunningen voor. Beide voeren we eind 2019 uit.

Toezicht en handhaving

 • In 2018 investeerden we in het sociaal handhaven. Op het gebied van het omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten losten we veel geconstateerde overtredingen op in gesprek met de overtreder. Deze tendens is zichtbaar in de toename van de niet-juridische brieven en afname van juridische procedures.
 • In situaties waarbij handhaven onontkoombaar is, zetten we het juridisch instrument in.
  De wereld is steeds meer aan het digitaliseren. Om voorbereid te zijn op deze transformatie investeerden we in 2018 in het digitaliseren van het gehele toezicht- en handhavingsproces. Het komende jaar gaan we hier mee door.
 • Op 17 november 2017 sloten we aan bij het samenwerkingsconvenant collegiale uitruil toezichthoudend ambtenaren en BOA’s Openbare Ruimte in de Regio Achterhoek. Gemeenten zetten hun BOA's gezamenlijk in. In 2018 scherpten we de afspraken over de uitvoering aan.
 • Daarnaast voeren de deelnemende gemeenten gesprekken, om op basis van behoefte en ontwikkelingen het convenant verder uit te breiden.

Monumentensubsidie voor duurzaam onderhoud

 • In 2018 was eenmalig € 50.000 extra, boven op onze reguliere jaarlijkse onderhouds- subsidies van € 60.000, beschikbaar. De bedragen besteedden de eigenaren aan regulier onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke monumenten.

Breedband buitengebied

 • Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat de provincie en de gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet. 72% van de inwoners van het buitengebied meldden zich begin 2018 aan voor glasvezel.
 • Eind 2018 startte het bedrijf Glasvezel Buitenaf met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Naar verwachting is eind 2019 het buitengebied voorzien van glasvezel.

Rijkere visie op onderwijs

 • In 2018 gaven we vorm aan de 'Rijkere visie op onderwijs'. Doel was om gezamenlijke thema's te benoemen en uit te werken. De verdieping op de Rijkere visie op onderwijs is onderdeel van de 'Lokaal Educatieve Agenda', waarin alle kindvoorzieningen (kinderopvang en schoolbesturen) vertegenwoordigd zijn. Voor de verdieping maakten wij in 2018 procesafspraken. In 2019 ontwikkelen wij de verdieping en stellen wij die vast.
 • Eind 2018 was er een tussenevaluatie van de 'Pilotschool, de Garve in Wichmond' in het kader van de 'Rijkere visie op onderwijs'. De pilotschool ontving in 2017 voor 2 jaar een subsidie. Met deze subsidie stelde de school een 'verbinder' aan, die de 'Rijkere visie op onderwijs' voor die school handen en voeten geeft. Eind 2018 begon de verbinder op CBS 't Loo in Zelhem, om het lerend vermogen van de pilot te vergroten (ervaringen in een grote kern en een kleine kern).

Huisvesting bibliotheek

 • In 2018 startten we met de implementatie van de bibliotheekvisie. We onderzochten de samenwerkingsmogelijkheden met maatschappelijke partners, lokaal en regionaal.
  In 2018 realiseerden we het eenmalig geraamde budget voor verhuizing van een bibliotheek niet. Het bedrag schoven we bij de 2e tussenrapportage door naar 2019. De huisvestingslasten verhoogden we in 2018 met € 200.000.
 • In 2019 wordt duidelijk met wie en op welke thema’s de bibliotheek gaat samenwerken. Vervolgens bekijken we met partijen waar en hoe we de bibliotheekvoorzieningen in Hengelo, Vorden en Zelhem het beste kunnen huisvesten.

Beleid op binnensportaccommodaties

 • In 2018 rondden we het onderzoek 'Ruimte voor binnensport' af. We delen de bevindingen in 2019 met gebruikers en exploitanten. Samen met de input vanuit de samenleving worden het onderzoek en de aanbevelingen vervolgens aan het college voorgelegd.

Muziekonderwijs

 • Met de lokale muziekverenigingen formuleerden we een gezamenlijke opdracht over de wijze waarop we een doorlopende muzieklijn aanbieden binnen het onderwijs en wat de rol is van de muziekverenigingen in muziekeducatie.
  De samenwerking en ambities vanuit de driehoek onderwijs, gemeente en cultuurorganisaties waren hierbij maatgevend. Wij werken de opdracht uit voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Omgevingswet

 • Begin 2018 stelden wij het Plan van Aanpak vast voor het invoeren van de Omgevingswet.
  Op basis hiervan startten wij met drie werkgroepen. Deze werkgroepen inventariseerden het gemeentelijk beleid en de regelgeving voor de fysieke leefomgeving.
  Het nieuwe coalitieprogramma leidde tot een aanvulling op het Plan van Aanpak. In 2018 startten wij met het opstellen van een routekaart. Daarin geven wij concreet aan welke stappen we de komende jaren zetten.
  De raad installeerde ook een raadswerkgroep. De raadswerkgroep boog zich als eerste over de ambitiebepaling die we hanteren bij het invoeren van de Omgevingswet.
 • In P10-verband organiseerden we een dag over het Omgevingsplan. Als P10-gemeente leveren we input aan de VNG over wet- en regelgeving.

Project ongeregistreerd grondgebruik

 • In 2015 startten we met het project ongeregistreerd grondgebruik binnen de bebouwde kommen. Wij traden op tegen ongeregistreerd grondgebruik om rechtsgelijkheid te bevorderen en verjaring te voorkomen. In overeenstemming met de aanbevelingen uit de (pilot)evaluatie, besteedden wij in het vervolgtraject meer aandacht aan een persoonlijke benadering en meer maatwerk. Dit leidde tot een betere werkwijze, een beter resultaat en meer acceptatie bij de inwoners.
  Door de gewijzigde werkwijze en andere prioritering liep het project vertraging op en lukte het niet om dit binnen de oorspronkelijke geplande 4 jaar af te ronden.
  In 2019 hopen we de kern Zelhem af te ronden. In 2020 voeren we het project uit in de kernen Wichmond, Vorden, Kranenburg en Vierakker. In 2021 komen Hengelo, Keijenborg, Hummelo en Keppel aan de beurt. De verwachting is het project kostenneutraal (inclusief ureninzet) af te sluiten in 2022.
  Tot op heden zijn de opbrengsten minus kosten:

2013 (pilot)

2014
(deels pilot)

2015

2016

2017

2018

€ 15.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 70.000

€ 15.000

€ 20.000

Scenario's huisvesting voorgezet onderwijs

 • In het voorjaar van 2018 startten we het project Onderwijshuisvesting VMBO Vorden. We brachten het proces in beeld en stelden een (externe)projectleider aan. De projectleider zette de eerste stappen naar een huisvestingsscenario en een passende locatie voor het onderwijs. We betrekken inwoners uit Vorden bij dit project. In 2019 volgt een voorstel over scenario- en locatiekeuze.

Entente Florale

 • We namen deel aan de competitie voor groenste dorp van het jaar; de ‘Entente Florale’. We bereikten een mooie tweede plaats met een certificaat "Bijzondere Waardering voor Communicatie en Participatie". De jury kende de bijzondere waardering toe vanwege de natuurlijke wijze waarop wij de inwoners weten te inspireren en te verbinden.