iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Passend wonen

2A

Totaal lasten

-567

1.136

1.725

1.577

Totaal baten

676

633

920

1.008

Totaal

1.243

-503

-805

-569

Aantrekkelijke leefomgeving

2B

Totaal lasten

22.099

21.732

22.706

22.455

Totaal baten

6.076

5.963

5.970

6.280

Totaal

-16.023

-15.769

-16.736

-16.175

Saldo

-14.780

-16.273

-17.541

-16.744

Toelichting op belangrijkste financiële afwijkingen


 2A Passend wonen

Wonen en bouwen (8.3)
De leges voor bouwvergunningen bracht in 2018 bijna € 30.000 minder op dan begroot. Er waren meer aanvragen dan voorgaande jaren, maar de aanvragen waren kleiner van omvang. De legestarieven stegen de afgelopen jaren wel mee met de jaarlijkse verhogingen. Per saldo bracht dit minder leges op.

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)
Door met name de sloop en bijkomende werkzaamheden van de voormalige brandweerkazerne in Hengelo hebben we € 62.000 meer aan kosten dan begroot.

Door de verkoop van een gedeelte van de Nijverheidsweg in Steenderen hebben wij een hogere opbrengst van € 138.000 dan gemiddeld in een jaar. Het verkochte weggedeelte is uit de openbaarheid gehaald en overgedragen aan Wopereis en Aviko. Ook is de bestemming gewijzigd. De overige meeropbrengst van € 118.000 is het resultaat van diverse niet begrote verkopen van gemeentelijke gronden.

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)
In de gepresenteerde gegevens is rekening gehouden met het verwachte nadelige jaarrekeningresultaat van de Veiligheidsregio (VNOG) over 2018 (€ 140.000).

Verkeer en vervoer (2.1)
Het overschot van € 125.000 ontstond hoofdzakelijk door:
- een hogere bijdrage voor het aanleggen van inritten en rioolaansluitingen (€ 30.000).
- minder kosten dan geraamd voor achterstallig onderhoud van wegen (€ 15.000).
- lagere energiekosten dan geraamd voor de openbare verlichting (€ 30.000).
- voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop stelden we in 2018 € 71.000 beschikbaar. Uitgangspunt was de Japanse duizendknoop deels te bestrijden met chemische middelen en de resterende planten uit te graven. Dat plan herzagen wij. Wij bestreden in 2018 met (verschillende) chemische middelen en dat doen wij ook in 2019. Pas in mei/juni 2020 beoordelen wij of dit effectief is geweest en of we alsnog moeten uitgegraven. Door de gewijzigde bestrijdingsmethode gaven we € 50.000 minder uit.

Onderwijshuisvesting (4.2)
Afwaardering schoollocatie Vorden
Door de fusie van scholen in Vorden is het pand de Vordering in 2018 vrijgekomen. We onderzoeken of er een andere maatschappelijke bestemming mogelijk is. We verwachten hierover in 2019 duidelijkheid. De in 2018 beschikbare middelen om de huidige boekwaarde van dit pand op te vangen willen we doorschuiven naar 2019.

Minder inkomsten
In de begroting zijn inkomsten geraamd in verband met de doorbelasting van kosten aan schoolbesturen. Het groot onderhoud is vanaf 2015 voor rekening van schoolbesturen. Wij maken deze kosten niet meer maar abusievelijk zijn de inkomsten van doorbelasting nog steeds geraamd. Bij de eerste tussenrapportage 2019 gaan we dit corrigeren.
We hebben ook minder inkomsten ontvangen door het faillissement van de kinderopvangorganisatie Markant in 2018.

Sportaccommodaties (5.2)
Jaarlijks is er een bedrag van € 40.000 begroot voor herstel en de vervanging van sportmaterialen waarvoor wij als gemeente nog een verantwoordelijkheid dragen in relatie tot de wettelijke verplichting bewegingsonderwijs. Jaarlijks worden de sportmaterialen door een derde partij gekeurd en wordt een (bindend) advies gegeven voor herstel- en vervangingsinvesteringen. Op basis van deze keuring is in 2018 dit budget marginaal gebruikt.

Cultureel erfgoed (5.5)
Wij verlenen subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. In 2018 hebben wij eenmalig extra middelen begroot om tegemoet te komen aan de vraag. Deze extra middelen zijn niet geheel benut. In totaliteit is er € 80.000 minder besteed dan verwacht.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7)
Vanwege de droge zomer- en herfstperiode voerden we niet alle voorgenomen werkzaamheden uit. We plantten geen bomen, omdat er een grote kans was dat bomen dood zouden gaan als gevolg van de droogte. De snoeiwerkzaamheden voerden wij gedeeltelijk uit. Het verschil met de begroting bedraagt daarom € 182.500. Dit verschil nemen wij op in de resultaatbestemming.

We motiveerden en stimuleerden inwoners voor het aanleggen en herstellen van landschapselementen, zoals houtwallen, singles, struweelhagen, hoogstamboomgaarden, bomenrijen en poelen. We organiseerden hiervoor gebieds(informatie) bijeenkomsten en verstrekten informatie via sociale media en de pers.
In samenwerking met de provincie is in 2014-2018 met een landschapscontract hiervoor budget beschikbaar gesteld. Er waren in 2018 minder aanmeldingen voor projecten dan begroot, hierdoor ontstaat er eenmalig een voordeel van € 135.000. In 2019 volgt de definitieve afrekening van dit contract.

Riolering (7.2)
Het positieve resultaat is met name het gevolg van:
- Voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering door particulieren was in 2018 een subsidie van € 35.000 beschikbaar. In 2018 hebben diverse overleggen met particulieren, waarvoor subsidie wordt verstrekt nog niet tot uitvoering geleid. Dat gebeurt voor het eerst in 2019.
- De baten uit de rioolheffingen en de baatbelasting zijn € 40.000 meer dan geraamd.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)
Inwoners betalen een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en diensten van de gemeente (voor onder andere het onderhoud aan graven).
De ontvangen bijdragen voor onderhoud aan graven bleven in 2018 achter bij de raming. Er was een verschil van € 72.000. Deze daling zet zich al enige jaren voort. Het dalende kostendekkingspercentage heeft de aandacht.

Ruimtelijke ordening (8.1)
Op 17 mei 2017 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. Hiertegen waren, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), 18 beroepen ingesteld. We hielden in 2018 rekening met een rechtelijke uitspraak en de hieraan verbonden kosten. In 2018 heeft de ABRvS nog geen uitspraak gedaan. Hierdoor is het bedrag van € 76.000 nog niet besteed.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2017

Besteed in 2018

Restant krediet

Voormalig Union gebouw

2018

125

61

64

Meetprogramma riolering

2014

73

50

23

-

Vervanging randvoorzieningen elektronisch

2014

95

80

14

-

Werf Hengelo

2015

3.042

2.519

87

436

Werf Hengelo Grondkosten

2015

856

883

200

-227

Vervanging drukriolering

2016

806

420

381

5

Reconstructie Voor Drempt

2017

672

129

336

208

Vervanging drukriolering

2017

1.092

-

385

708

Pick-up wegbebakening

2017

70

-

70

-

Pick-up wegbebakening

2017

71

-

71

-

Pick-up en kraan

2017

68

-

86

-18

Veegmachine

2017

164

165

12

-13

Snippermachine

2017

30

-

-

30

Snipperkar

2017

15

-

-

15

Heftruck / verreiker

2017

55

-

56

-1

Schaftwagen / motorgereedschap

2017

10

-

12

-2

Aanhangwagens

2017

6

-

-

6

Vervanging gemalen elektronisch

2017

109

10

99

-

Vervanging IBA'S elektronisch

2017

24

7

5

12

Parkeerplaats Achter Drempt

2018

85

-

85

-

Parkeerplaats onderwijscluster Rozenstraat

2018

60

-

-

60

LED openbare verlichting

2018

1.075

-

190

885

Vervanging drukriolering

2018

835

-

-

835

Vervanging randvoorziening elektronisch

2018

17

-

15

2

Kleine investeringen

2018

15

-

9

6

Nissan elektrisch

2018

35

-

37

-2

Peugeot partner voorman

2018

35

-

-

35

Peugeot partner werkplaats

2018

35

-

-

35

Mecalac & Hoogwerkbak

2018

175

-

-

175

Fendt 206 tractor

2018

70

-

-

70

Heftruck / verreiker

2018

55

-

-

55

Gladheidsbestrijding (sneeuwploegen)

2018

30

-

6

24

Nido getrokken strooier Nido

2018

45

-

30

15

Nido opbouwstrooier vrachtwagen hydro

2018

45

-

39

6

Investeringen Programma 2

9.869

4.263

2.247

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Pilot Pimp de krimp

R 28-05-2014

Algemene Reserve

10

Sloopsubsidies

R 13-12-2018

BR Bovenwijkse voorzieningen

36

Landschapscontract 2014 - 2018

R 12-07-2018

Algemene Reserve

243

Projecten landschapselementen (tussentijdse res.bestem.2018)

R 13-12-2018

Algemene Reserve

42

Subsidies monumenten

R 02-11-2017

Algemene Reserve

25

Reconstructie Voor Drempt (res.bestem.2017)

R 12-07-2018

Algemene Reserve

85

Achterstallig onderhoud buitenruimte

R 12-07-2018

Algemene Reserve

163

Subsidie Coops molen Zelhem

R 22-02-2018

Algemene Reserve

100

Bibliotheekwerk

R 29-06-2017

Algemene Reserve

50

Breedband, onderzoek e.d.

R 13-12-2018

BR Bovenwijkse voorzieningen

24

Beschikking reserves Programma 2

42

736