iconDeelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Bestuurlijke trekker:

Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. C.H. van den Brink

Maatschappelijk doelen

 • Het realiseren van een economisch systeem waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaal is en waardevernietiging minimaal (een circulaire economie)
 • Bronckhorst is energieneutraal in 2030

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Uitvoering geven aan het grondstoffenplan
De focus ligt op het verder verminderen van de hoeveelheid restafval. Transitie van afval naar grondstof blijft noodzakelijk voor het behalen van onze doelstelling.

 • In 2018 scheidde men het huishoudelijke afval beter dan in 2017 en is de hoeveelheid restafval verder afgenomen met 5 kg. per inwoner. Hiermee is de gemeente Bronckhorst koploper in het werkgebied van Circulus Berkel (in 2018 69 kg per inwoner per jaar, 80% afvalscheiding).
 • De inzameling van PMD (plastic, metaal en drank- en sappakken) is gestegen naar 38 kg per inwoner per jaar.
 • We plaatsten 2 ondergrondse containers voor restafval in de wijk Soerlant in Zelhem voor het 'omgekeerd inzamelen'. Bij omgekeerd inzamelen van afval ligt de nadruk op het huis-aan-huis inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Restafval brengen inwoners naar een ondergrondse container.
 • Met een communicatie campagne stimuleerden wij de inwoners van de wijk Soerlant om afscheid te nemen van de grijze container. Inmiddels hebben circa 30 inwoners dit gedaan.
 • In maart voerden we 'Inzamelen op maat' in het buitengebied in. Inwoners melden de groene- en grijze container aan voor lediging. Dit is een efficiënte manier van inzamelen. Bovendien rijden we zo minder kilometers.
 • In 2018 werd gemiddeld 5 keer per jaar de restafvalcontainer aangeboden. Dit is lager dan de raming van 7 keer per jaar waar wij bij het opstellen van de begroting vanuit zijn gegaan. Naast de betere scheiding van afval en het minder vaak aanbieden van de container zien wij een toename van het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer. Dit zogenaamd 'vrijwillig omgekeerd inzamelen' krijgt steeds meer vorm. Dit heeft wel tot gevolg dat zowel in 2017 als in 2018 de opbrengst van de afvalstoffenheffing veel lager is dan geraamd. De kostenkant daalt niet evenredig snel. Vergoedingen voor PMD lopen terug, brandstofprijzen stijgen en de vervoersbewegingen in de kernen blijven gelijk. Het diftarsysteem is daarom aan herziening toe. In de loop van 2018 startten we samen met Circulus Berkel een traject om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het heffingssysteem te herzien en te laten aansluiten bij de huidige en komende ontwikkelingen.

In 2030 is Bronckhorst energieneutraal
Het is onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en hier samen met inwoners,

verenigingen en ondernemers naar toe te werken. Energieneutraal zijn we als we alle

energie die we in Bronckhorst verbruiken, ook in de gemeente opwekken. Om dit proces

te stimuleren, boden we ook in 2018 een groot aantal mogelijkheden aan en ondernamen we

verschillende activiteiten.
Cijfers vanuit de landelijke klimaatmonitor over het niveau van de energieneutraalheid van Bronckhorst in 2018 zijn nog niet bekend.

 • De raad besloot de duurzaamheidslening voort te zetten en hiervoor nogmaals € 2 miljoen beschikbaar te stellen. Met de lening kunnen inwoners tegen aantrekkelijke voorwaarden maatregelen nemen om hun huis energiezuinig te maken. Veel inwoners maakten hier al gebruik van.
 • Van de Stimuleringsleningen duurzaamheid non profit (€ 450.000) van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), maakte in 2018 één organisatie gebruik (golfclub Hoog-Keppel).
 • Samen met inwoners werden er coöperaties opgericht in Hengelo en Vorden. Deze coöperaties krijgen binnenkort een officiële status.
  AGEM richtte Coöperatie BioZon op, bestaande uit inwoners van Zelhem, Halle, Hengelo, Hummelo en een deel van Doetinchem. Inwoners krijgen de kans mede-eigenaar te worden van de coöperatie en hiermee hun eigen Achterhoekse Energie op te wekken.
 • Energiecoöperaties BoeN en Zonkracht Hummelo realiseerden samen vier collectieve zonnedaken.
 • In oktober/november organiseerden we vijf energierally’s/bijeenkomsten met inwoners en ondernemers, om input te verzamelen voor het opstellen van de routekaart energieneutraal Bronckhorst in 2030.
 • We sloten een ontwikkelingsovereenkomst met een initiatiefnemer voor een zonnepark op de voormalige voetbalvelden in Baak.
 • De gemeentewerf verving 5 bestelwagens met een verbrandingsmotor door elektrische auto's.
 • Wij zetten het verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen naar minimaal energielabel B voort.
 • De bewustwording over energieneutraal wonen is onder inwoners toegenomen. Dit blijkt onder andere uit de stijging van het aantal bezoekers van de Achterhoekse Duurzame Huizenroute. Bronckhorst heeft het hoogste aantal bezoekers uit de Achterhoek.
 • In december 2018 startten we met het vervangen van alle openbare verlichting door LED-lampen.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de overige activiteiten:

Onderwerp

Aantal begroot 2018

Aantal gerealiseerd 2018

Duurzaamheidsleningen

100

178

VerduurSaam energieloket benaderd door inwoners

200

461

Energieadviezen

100

138

Energiedisplays verstrekt

100

40

Energiescans bedrijven uitgevoerd

50

36

Aanmeldingen zonnige bedrijven in de Achterhoek

50

35

Bezoekers Achterhoekse Duurzame Huizenroute (6 adressen in Bronckhorst)

-

157