iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Economie

3A

Totaal lasten

1.187

945

1.122

932

Totaal baten

773

361

691

855

Totaal

-414

-585

-431

-76

Duurzaamheid

3B

Totaal lasten

4.096

3.905

4.160

4.087

Totaal baten

3.689

3.701

3.158

3.343

Totaal

-407

-204

-1.002

-744

Saldo

-821

-788

-1.433

-821

Toelichting op belangrijkste financiële afwijkingen


 3A Economie

Economische ontwikkeling (3.1)

De gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening voor het A18 Bedrijvenpark leverde een voordeel op van € 349.000.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Voor het bedrijventerrein Winkelkamp Oost, te Hengelo, maakten we ontwikkelingskosten van € 80.000. We verkochten ook een kavel ter waarde van € 200.000.

3B Duurzaamheid

Afval (7.3)

Minder baten

  • In de eerste helft van 2018 stelden we het verwachte aantal ledigingen van afvalcontainers bij, naar 4 per jaar. Eind 2018 bleek het gemiddelde aantal ledigingen 5 per jaar. Dit levert een positief verschil op, ten opzichte van de raming in de eerste helft van 2018. Het verschil is € 295.000.
  • Ingezamelde verpakkingsmaterialen zoals plastic flessen en drinkkartons brachten ons € 110.000 minder op. Dit komt door de lagere tonnageprijs die wij hiervoor ontvangen.

Meer kosten

  • De kosten van onze afvalinzamelaar (Circulus-Berkel) voor het sorteren en het vermarkten van afvalstromen, vallen € 65.000 hoger uit door een toename van aangeboden tonnages afval.
  • De overige verschillen resulteren totaal in € 30.000 aan meerkosten.

In de tweede tussenrapportage 2018 meldden wij verwachte lagere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing van € 510.000.

Bij de eindafrekening 2018 blijkt dat we voor afval uiteindelijk op een totaal exploitatietekort van € 437.000 zijn uitgekomen. Zie paragraaf Lokale heffingen, onderdeel Afvalstoffenheffing voor een specificatie van dit tekort. We dekken dit tekort voor een deel (€ 239.000) uit onze voorziening afvalstoffenheffing, die nu volledig is uitgenut. Het overige deel (€ 198.000) komt uit de algemene reserve.

Milieubeheer (7.4)

De kosten voor de dienstverlening van de ODA vielen lager uit dan verwacht. Dit komt onder andere door lagere controle kosten voor toezicht en handhaving, op een kleiner aantal actieve bedrijven.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2017

Besteed in 2018

Restant krediet

Ondergrondse containers

2018

300

60

240

Investeringen Programma 3

300

-

60

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Toevoegen afrekening subsidie aan BR revitaliseren

R 13-12-2018

BR Duurzaam ruimtegebruik bedr. terreinen

268

Beschikking reserves Programma 3

268

-