iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Bestuurlijke trekker:

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijke trekker:

Mw. J.H.G. Arends

Maatschappelijke doelen

 • Het verder versterken van de relatie samenleving-overheid
 • Een gemeente met bestuurlijke slagkracht en democratische legitimiteit

Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018

Vergroten van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen

 • Door een combinatie van activiteiten, zoals een speciale verkiezingspagina, filmpjes, lokale stemwijzer, een verkiezingsavond en aandacht op Social Media, stimuleerden wij inwoners om te gaan stemmen.
 • De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was in 2018: 61,21% (ten opzichte van 58% in 2014). De landelijke opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was in 2018 54,9% (ten opzichte van 54% in 2014).

Een nieuw college en een collegeprogramma

 • Op 7 juni stelde de gemeenteraad het coalitieakkoord 'Gewoon doen' vast. Bij het opstellen van het coalitieakkoord vroegen we de inwoners wat zij de belangrijkste onderwerpen vonden voor Bronckhorst. De informatie van deze avond verwerkten we in het uiteindelijke coalitieakkoord.
 • We maakten een overzicht van de voortgang van lopende projecten en dossiers. Met behulp van dit overdrachtsdocument zorgden we voor een goede overdracht van de lopende projecten en de koppeling met nieuwe opgaven.
 • Bij de start van het nieuwe college zetten we ook in op kennismaking en versterking van de relatie met de samenleving. We verzorgden een introductieprogramma voor het college waarbij de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van het college in de samenleving centraal stond.
  Zo organiseerden we bijvoorbeeld samen met de gebiedsambtenaren en vakinhoudelijke medewerkers kennismakingsgesprekken, energierally's, een bijeenkomst met de Dorpsbelangenorganisaties (DBO) en voerden we gesprekken met agrariërs.
 • Ambities uit het coalitieakkoord verwerkten we in het Programmaplan 2019. Op onderdelen maakten we in 2018 al een vertaling van de ambities in startnotities voor de raad, bijvoorbeeld over Energietransitie en lokale woonagenda. Op basis hiervan startten we beleidstrajecten.

Wegnemen van belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven

 • In 2018 wijzigden we een aantal regelingen en zetten we in op het wegnemen van belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven.
 • Zo kregen vrijwilligersorganisaties de gelegenheid het volledige OZB-bedrag te compenseren.
 • Daarnaast kunnen vrijwilligers voor hun vrijwilligerswerk in Bronckhorst een waardebon krijgen voor het gratis aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Ook hoeven evenementenorganisaties niet meer te betalen voor hun vergunningsaanvraag. Dit zorgt voor een vermindering van de kosten en administratiedruk voor evenementenorganisaties en de gemeente.
 • We voerden in 2018 nieuwe criteria voor kleine evenementen in. Door middel van de 'Vergunningcheck evenementen' kunnen organisaties van evenementen snel en makkelijk bepalen of zij een vergunning moeten aanvragen of een melding van hun evenement moeten doen.
 • We startten met de afstemming met organisaties rondom het verstrekken van gemeentelijke materialen voor evenementen. Dit loopt door in 2019.
 • Voor een beperkt aantal evenementen besloten we om glaswerk (bierflessen, bierpullen en/of wijnflessen), onder voorwaarden toe te staan tijdens het evenement. De voorwaarden namen we in de evenementenvergunningen op. Op deze voorwaarden hielden we toezicht. We constateerden geen overtredingen.

Inwonervriendelijke inrichting hal gemeentehuis

 • In 2018 zijn we nog niet gekomen tot een optimale invulling van een inwonervriendelijke inrichting van de hal van het gemeentehuis. In 2019 gaan we verder met de aanpassingen om een inwonervriendelijke inrichting van de hal te realiseren.
 • In 2018 was het speerpunt van klantadvies "De klant persoonlijk, deskundig en vriendelijk benaderen volgens de principes van Hostmanship". Er zijn ambassadeurs aangesteld om dit principe verder te verspreiden in de organisatie.
 • Om onze inwoners sneller en goed voorbereid te kunnen bedienen werken we vanaf 2018 alleen op afspraak voor de klantenbalie. Het werken op afspraak zorgt voor meer rust, duidelijkheid en voorkomt wachttijden. Voor klanten die zich toch zonder afspraak aan de balie melden, zoeken wij een passende oplossing.
 • Onze inwoners beoordelen onze dienstverlening met een 7.4. Het nakomen van afspraken, duidelijke informatie geven en verwachtingen waarmaken worden als zeer belangrijk ervaren. In 2018 is het structureel ophalen van klantfeedback voor de balie, website en telefonie opgenomen.
  Het verbeterpunt uit het klanttevredenheidsonderzoek, namelijk om duidelijk aan te geven waar inwoners en klanten moeten zijn, pakten we op. De balie waar mensen zich kunnen melden is voorzien van de tekst ‘Receptie’.

Een slagkrachtige Regio Achterhoek

 • We werken aan een slagkrachtige Regio Achterhoek. Daarvoor zetten we in 2018 een nieuwe regionale samenwerkingsstructuur op. Daarmee versterkten we de samenwerking tussen Overheden, Ondernemers en Maatschappelijke organisaties (3xO samenwerking). Deze samenwerking geven we vorm door middel van een Achterhoek Raad, Achterhoek Board en Thematafels.
  De Achterhoek Raad bestaat uit 49 raadsleden (een van elke fractie van elke deelnemende gemeente). Op deze manier werkten we aan de democratische legitimiteit van de Regio Achterhoek.
  De Achterhoek Board bepaalt inhoud en visie. In de Thematafels worden de ambities uitgewerkt en de Achterhoek Board gevoed.
 • Als Bronckhorst zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Regio, Achterhoek Board en twee Thematafels: "Circulaire Economie & Energietransitie" en "Wonen & Vastgoed". We zijn, via collega bestuurders en de programmaregisseur van de Thematafels, bij de overige 4 Thematafels betrokken. Onze inbreng wordt geleverd via de collega bestuurders en de programmaregisseur.
 • In 2018 kende het Rijk aan de Regio Achterhoek een Regiodeal toe. Bij de uitwerking van de Regiodeal staan de thema's Smart Living en Smart Economy centraal. De Regiodeal bestaat uit € 20.000.000, te besteden via co-financiering (50%). In 2019 werken we de Regiodeal verder uit.
 • Om de ambities voor een daadkrachtige Regio Achterhoek vorm te geven zijn er naast de Regiodeal ook middelen beschikbaar vanuit de Gelderse Gebiedsopgave. Dit werken we in 2019 verder uit.

Een sterke positie van de P10 binnen landelijke discussies

 • In 2018 werkten we verder aan de versterking van de positie van de P10 als belangenorganisatie van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Op dit moment is de P10 naast de G4 en organisaties als LTO vaste gesprekspartners van de VNG, provincies en van meerdere ministeries.
 • Zowel bestuurlijk als ambtelijk koppelden we P10 vertegenwoordigers van de deelnemende plattelandsgemeenten aan landelijke- en provinciale thema's en instanties. Burgemeester Besselink is lid van de expertgroep Herziening Financiële Verhouding en wethouder Hofman is afgevaardigde in de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu.
 • We organiseerden bijeenkomsten en gelegenheden om specifieke onderwerpen, vanuit de strategische agenda van de P10, voor het voetlicht te brengen bij onder andere de VNG, provincie en ministeries.
  De Dialoog Platteland en Stad in Amersfoort, het P10 jubileum met een zomersessie in onze gemeente en de Presentatie Onderzoek Leefbaarheidsinitiatieven op het Platteland tijdens de netwerkbijeenkomst in Den Haag zijn hier de belangrijkste van. We zijn hiermee volwaardig gesprekspartner.