iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijzigingen

Rekening 2018

Besturen

4A

Totaal lasten

2.811

3.289

3.837

4.036

Totaal baten

770

639

722

678

Totaal

-2.041

-2.650

-3.115

-3.358

Saldo

-2.041

-2.650

-3.115

-3.358

Toelichting op belangrijkste financiële afwijkingen


 4A Besturen

Bestuur - overig (0.1)
Een aanvullende dotatie aan de voorzieningen pensioen- en wachtgeldverplichtingen wethouders van € 242.000 is noodzakelijk gebleken door verlaging van de rekenrente voor het bepalen van de omvang van de voorziening per ultimo het jaar en het langer doorlopen van een wachtgeldrecht. Een nadere toelichting vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Burgerzaken (0.2)

We verstrekten minder documenten dan verwacht. Daar tegenover stonden lagere kosten. In totaal is er op dit taakveld een negatief saldo van € 40.000.

In onderstaand overzicht staan de aantallen afgegeven documenten:

Aantallen

Omschrijving

2018

2017

2016

2015

2014

Uittreksels GBA

294

329

445

417

428

Uittreksel / afschrift Burgerlijke stand

310

303

376

387

402

Paspoorten

3193

3.814

3.238

2.893

3.285

ID kaarten

3150

4.531

5.059

4.008

3.542

Rijbewijzen

4670

4.868

3.902

2.860

2.856

Gezondheidsverklaring

717

707

707

626

594

Verklaring omtrent gedrag

529

512

683

827

884

Legalisatie handtekening

96

86

90

124

114

Gehandicaptenparkeerkaarten

138

167

168

153

132

Naturalisatie

29

19

21

Overig burgerzaken

25

22

36

34

22

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Project leegstand / luchtfotovergelijking (best.2eTR17, tussentijdse res.beste.2018)

R 02-11-2017 / R 13-12-2018

Algemene Reserve

53

Beschikking reserves Programma 4

-

53