iconLeeswijzer

Onze jaarstukken maken wij zo kort, helder en overzichtelijk mogelijk. We rapporteren op basis van onze ambitie uit de Programmabegroting en het Programmaplan 2019-2022. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag, de Jaarrekening en de Bijlagen.

We tonen de vermelde cijfers (in euro’s) afgerond op duizendtallen, tenzij anders vermeld. Dit levert soms afrondingsverschillen op. Waar mogelijk komen onderwerpen maar op één plek aan de orde. We volgen de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze schrijven voor dat de indeling van jaarstukken en begroting gelijk aan elkaar moeten zijn. Dat geldt voor de programma-indeling en de onderverdeling naar deelprogramma's. 2019 is een bijzonder jaar, omdat we startten met een beleidsarme (technische) begroting, gevolgd doorinhoudelijk programmaplan in de eerste begrotingswijziging 2019. De beschrijving van het beleid staat beknopt in de begroting. Het programmaplan geeft een uitgebreide beschrijving van de maatschappelijke doelstellingen die wij willen bereiken op het betreffende deelprogramma. Begroting en programmaplan bevatten het kader voor de uitvoering van de begroting 2019 en de verantwoording ervan in de jaarrekening 2019. De indeling van de begroting 2020 borduurt voort op de begroting en het programmaplan 2019. Daarom kiezen wij bij de programmaverantwoording (onder de kopjes 'Algemeen' en 'Maatschappelijke doelen' per deelprogramma) voor de inrichting van de begroting 2020. Als er in de begroting 2020 sprake is van nieuwe doelstellingen ten opzichte van 2019, lieten we die uiteraard weg. Dit was slechts zeer beperkt het geval, omdat doelstellingen meestal voor meerdere jaren gelden.

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Programmaverantwoording (hoofdstuk 2.1)
In de programmaverantwoording benoemen we de belangrijkste opgaven die bijdroegen aan het bereiken van onze maatschappelijke doelen. We benoemen ook indicatoren die het mogelijk maken om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken met andere gemeenten. De landelijk vastgestelde indicatoren zijn we verplicht op te nemen in onze programma's. Financiële gegevens zijn genoemd aan het einde van een programma onder ‘Wat heeft het gekost’. De inzet van middelen ziet u daar ook terug: welke investeringen deden we en hoe zijn de reserves ingezet. Ook ziet u per taakveld de verschillen tussen de ramingen, na wijziging en de uiteindelijke realisatie. In de taakveldenrekening worden de verschillen per taakveld toegelicht.

Paragrafen (hoofdstuk 2.2)
In de acht paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden, waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico’s. De paragraaf Klimaat is een eigen, nieuwe paragraaf die we voor het eerst opnamen in het programmaplan 2019-2022.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft gedetailleerd inzicht in de financiële situatie van onze gemeente, op basis waarvan de accountant de controle uitvoert. De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lastenper programmaen toelichtingen.

Balans (hoofdstuk 3.1)
De balans geeft inzicht in de bezittingen, de schulden en het vermogen van de gemeente aan het begin en het eind van 2019. In hoofdstuk 3.3. worden de balansposten toegelicht.

Overzicht van baten en lasten per programma (hoofdstuk 3.2)
Het overzicht van baten en lasten geeft het resultaat per programma en dat van de gemeente als totaal weer. In hoofdstuk 3.4. worden de baten en lasten verduidelijkt en ziet u onder andere een overzicht van baten en lasten weergegeven op kostensoorten (3.4.5) met daarop een toelichting (3.4.6). Hierdoor ziet u de dwarsdoorsnede van alle typen lasten en baten.

Bijlagen

In de bijlagen zijn opgenomen het overzicht baten en lasten per taakveld, de borg- en garantstellingen, het overzicht geldende verordeningen en het SiSa overzicht.

Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Borg- en garantstellingen
Overzicht van gewaarborgde geldleningen, gegarandeerde geldleningen via het WSW en borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het HVO.

Overzicht geldende verordeningen
Per programma is weergegeven welke verordeningen worden betrokken bij de beleidsvorming.

SiSa overzicht
Gemeenten moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen we via SiSa (single information, single audit). Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole. We zijn verplicht deze verantwoording als bijlage in de jaarstukken op te nemen.

Taakveldenrekening

Naast de jaarstukken 2019 stelden we de taakveldenrekening 2019 op. Hierin geven we een nadere duiding op de cijfers en de verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie over 2019.

Jaarstukken doorklikbaar

De jaarstukken als pdf-bestand zijn doorklikbaar (de inhoudsopgave en de onderstreepte woorden of zinnen), wat navigeren naar onderliggende stukken en bladeren eenvoudiger maakt. Terug naar waar u was, gaat het snelst met de toetsencombinatie Alt + pijl links. Deze jaarstukken zijn ook online, als website, beschikbaar. Dit geeft veel mogelijkheden voor het doorklikken naar beleidsstukken en websites. De betekenis van afkortingen wordt via een mouse-over getoond (stippellijn onder de afkorting). Het is mogelijk om vanuit de financiële overzichten door te klikken naar de taakveldenrekening waar we de financiële toelichting per taakveld geven.

Controleverklaring

De accountant beoordeelt de jaarstukken en controleert of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De controleverklaring en het opgestelde rapport van bevindingen bieden we afzonderlijk aan de raad aan.