iconOverzicht geldende verordeningen

In deze bijlage ziet u de verordeningen die we bij de beleidsvorming betrekken per programma bij elkaar weergegeven.

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Mandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening

Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Bronckhorst 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Beleid tot het toekennen en de handhaving van gehandicaptenparkeerplaatsen

Beleidsnotitie inburgering 2007

Beleidsplan mantelzorgbeleid 2018-2021 gemeente Bronckhorst

Beleidsplan Sociaal Domein

Beleidsregel participatiesubsidie 2015

Beleidsregel Taaleis Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Bronckhorst 2019

Beleidsregels individuele subsidietoeslag gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Beleidsregels kostendelernorm participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Beleidsregels Re-integratie participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst

Beleidsregels tegenprestatie gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden Pw, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst

Debiteurenbeleid Wwb, Ioaw en Ioaz gemeente Bronckhorst

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland 2016

Mandaatbesluit beschermd Wonen

Privacybeleid sociaal domein gemeente Bronckhorst

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Subsidie- beleid en uitvoeringsregels

Subsidiebeleidskader gemeente Bronckhorst

Verordening blijverslening gemeente Bronckhorst

Verordening Inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Bronckhorst

Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2019

Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Verordening Participatieraad 2015

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Regeling attenties bij rouw en trouw griffier en griffiemedewerkers

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Beleid voor toepassen van de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Sanctiestrategie fysieke leefomgeving

Grondprijzenbrief

Verordening begraafrechten Bronckhorst 2019

Verordening rioolheffing Bronckhorst 2019

Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Bronckhorst

Beleidsregels particuliere begraafplaatsen

Uitvoeringsregel incidentele subsidie ver-of nieuwbouw van dorps(buurt) huizen en Kulturhusen

Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

Bomenbeleidsplan

Functieveranderingsbeleid

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst

Beleidsregel Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst 2018

Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs Ijsselgraaf

Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Bronckhorst

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst 2018

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Bronckhorst

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011

Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2016

Beleid artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota evenementen- en festiviteitenbeleid 2011

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast gemeente Bronckhorst

Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke ordening

Drank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014

Evenementenbeleid: vrijgestelde evenementen

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019

Nadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nadere regels voor grafbedekkingen van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nota Coffeeshopbeleid gemeente Bronckhorst

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006

Standplaatsenbeleid gemeente Bronckhorst 2014

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving

Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bronckhorst

Verordening binnentreden in woning ter uitvoering noodverordeningen Bronckhorst

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Bronckhorst

Algemene Verordening Ondergronds Infrastructuren 2016

Beleidsnota onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven

Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020

Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrisch vervoer

Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Beleidsregels parkeernormen gemeente Bronckhorst

Beleidsregels uitgifte openbaar groen

Beleidsregels voor het verlenen/ weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM-, UMTS-, en LTE-antennedragers

Mandaatbesluit ontheffingen exceptioneel transport

Nieuwe landgoederen in de gemeente Bronckhorst

Nota bovenwijkse voorzieningen

Nota Grondbeleid 2014-2017

Notitie uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied voor bedrijven met de bestemming ‘bedrijf’

Omgeving- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017

Parkeerverordening gemeente Bronckhorst

Planschadeverordening gemeente Bronckhorst

Uitvoeringsplan Handhaving onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven

Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

Algemene voorwaarden voor verkoop van voor woningbouw bestemde bouwterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

Beleidsregel GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten

Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst

Lokale woonagenda ‘Bronckhorst geeft je de ruimte!’

Lotingsreglement particuliere bouwkavels woningbouw gemeente Bronckhorst 2008

Nadere beleidsregels uitvoering Regionale woonvisie

Programma van Eisen Kwaliteit Monumenten

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Reglement van de geintegreerde commissie welstand/ monumenten 2018

Subsidieregeling onderhoud maalvaardige molens gemeente Bronckhorst

Subsidieverordening instandhouding en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017

Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst

Verordening Kluswoninglening gemeente Bronckhorst

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst

Verordening starterslening gemeente Bronckhorst

Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Bronckhorst

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek

Verordening duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017

Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2019

Verordening reclamebelasting Bronckhorst 2019-2

Verordening reclamebelasting industrieterrein Zelhem, gemeente Bronckhorst 2019

Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2019

Verordening stimuleringlening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017

Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2019

Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Afvalstoffenverordening

Beleidsnotitie verbranden afvalstoffen

Nadere regels locaties inzamelvoorzieningen huishoudelijke afvalstoffen gemeente Bronckhorst 2018

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst

Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen

Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

Programma 4 Bestuur

Beleidsregels voor het aanwijzen van een ‘huwelijkslocatie naar keuze’ in Bronckhorst

Aanwijsbesluit beheer Wet BAG en registrator/ beheer Wkpb

Besluit aanwijzing elektronisch bekendmaking besluiten van algemene strekking

Besluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)

Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016

Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016

Delegatiebesluit 2008

Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtsdrager gemeente Bronckhorst 2017

Inspraakverordening voor de gemeente Bronckhorst

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst

Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging 2018

Mandaatbesluit Wet BAG en Wkpb

Privacyreglement gemeente Bronckhorst

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Bronckhorst

Regeling briefadres gemeente Bronckhorst 2016

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst

Reglement Burgerlijke stand 2019

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Bronckhorst 2019

Uitvoeringsbesluit privacy gemeente Bronckhorst

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Verordening burgerinitiatief gemeente Bronckhorst

Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Bronckhorst 2016

Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015

Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Verordening op de vertrouwenscommissie 2015

Verordening op de raadscommissies 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bronckhorst 2016

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst 2018

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bronckhorst

Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden Bronckhorst 2005

Controleverordening gemeente Bronckhorst 2005

Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017

Verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018

Beleidsregels Wet Bibob Bronckhorst 2017

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Bronckhorst 2018

Dekkingsmiddelen en overhead (hoofdstuk 3)

Archiefverordening gemeente Bronckhorst 2017

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017

Besluit Informatiebeheer gemeente Bronckhorst 2017

Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse gemeenten voor levering en diensten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bronckhorst 2017

Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse gemeenten (Bronckhorst)

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Beleidsregel voor het horen in de bezwaarfase (heffingsambtenaar)

Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2016

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Bronckhorst 2016

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Bronckhorst tot en met belastingjaar 2014

Besluit bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst 2016

Incassoreglement gemeentelijk belastingkantoor Bronckhorst 2018

Legesverordening gemeente Bronckhorst 2019

Leidraad Invordering gemeente Bronckhorst 2019

Procesbeschrijving en processchema inning/ invordering dwangsom en kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst

Regeling budgethouders Bronckhorst 2008

Treasurystatuut Bronckhorst 2011

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Bronckhorst

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2019

Verordening onroerendezaakbelastingen Bronckhorst 2019

Verordening uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ

Beloningsregeling gemeente Bronckhorst 2016

Regeling attenties bij rouw en trouw gemeentepersoneel

Regeling flexibele werktijden

Regeling Generatiepact gemeente Bronckhorst 2018

Regeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017

Regeling melding vermoeden misstand gemeente Bronckhorst

Regeling beoordelingsgesprekken gemeente Bronckhorst