iconBalans

ACTIVA

2019

2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

47.427

49.268

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.797

12.542

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.692

484

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

191

286

- overige langlopende geldleningen

8.805

7.460

Totaal vaste activa

70.217

70.346

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

1.714

1.946

- gereed product en handelsgoederen

528

-

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen

5.254

4.300

- rekening-courantverhouding met het Rijk

10.983

16.561

- overige vorderingen

2.164

2.796

Liquide middelen

- kas- en banksaldi

281

284

Overlopende activa

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.302

2.119

Totaal vlottende activa

23.226

28.006

Totaal generaal

93.444

98.352

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat

-

-

PASSIVA

2019

2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

45.755

46.165

- bestemmingsreserves

13.146

16.206

- gerealiseerde resultaat

-1.243

-786

Voorzieningen

10.124

10.696

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

15.926

16.999

- waarborgsommen

9

13

Totaal vaste passiva

83.717

89.294

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- overige schulden

7.489

6.594

Overlopende passiva

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.791

2.229

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

447

235

Totaal vlottende passiva

9.727

9.058

Totaal generaal

93.444

98.352

Borg- en garantiestellingen

37.508

40.371