iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijzigingen

Rekening 2019

Programma

Zorg en ondersteuning

lasten

34.424

31.009

33.439

37.003

baten

6.806

5.999

5.828

5.619

saldo

-27.618

-25.010

-27.611

-31.384

Wonen en leefomgeving

lasten

23.725

23.073

27.116

24.970

baten

7.112

6.561

8.014

7.720

saldo

-16.613

-16.513

-19.102

-17.250

Bedrijvigheid en ontwikkeling

lasten

5.221

4.934

6.172

5.580

baten

4.058

3.683

3.323

3.458

saldo

-1.163

-1.251

-2.849

-2.122

Bestuur

lasten

4.036

3.020

3.194

4.024

baten

678

632

517

485

saldo

-3.358

-2.388

-2.677

-3.539

Totaal programma's

-48.752

-45.162

-52.241

-54.295

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

721

683

640

635

baten

7.657

7.783

7.999

8.021

saldo

6.936

7.100

7.359

7.386

- Algemene uitkering

lasten

baten

47.266

49.122

50.395

50.696

saldo

47.266

49.122

50.395

50.696

- Dividenden

lasten

-

4

-

-

baten

615

457

818

818

saldo

615

453

818

818

- Saldo financieringsfunctie

lasten

3.793

800

806

1.112

baten

3.807

1.118

830

1.109

saldo

14

318

25

-3

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

114

1.800

-566

-498

baten

279

-

5

222

saldo

165

-1.800

572

721

Totaal algemene dekkingsmiddelen

54.995

55.193

59.169

59.617

Overhead

lasten

8.933

8.905

9.729

9.788

baten

329

297

239

301

saldo

-8.604

-8.608

-9.490

-9.487

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

lasten

128

baten

saldo

-

-128

-

-

Saldo van baten en lasten (A)

-2.360

1.296

-2.562

-4.166

Toevoeging aan de reserves

385

-

25

25

Onttrekkingen aan reserves

1.959

579

2.803

2.948

Saldo mutaties reserves (B)

1.574

579

2.778

2.923

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningstekort

-786

-

-

-1.243

Rekeningsoverschot

-

1.875

216

-