iconGebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus (COVID-19)
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de baten en de lasten, maar ook op de financiële positie, op het weerstandsvermogen en op de risico’s. Deze zijn op het moment van opstellen van de jaarstukken nog niet in te schatten.