Liquide middelen

Liquide middelen

boekjaar

voorgaand boekjaar

- BNG

250

250

- Overige bankinstellingen

26

26

- voorschotkas dienstverlening / beheer

6

8

Totaal liquide middelen

281

284