Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in investeringen met economisch nut, investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen die niet vallen onder investeringen met een economisch nut.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

boekwaarde 1-1

vermeer-deringen

vermin-deringen

afschrijvingen

boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

49.268

1.266

272

2.307

47.955

af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)

528

-527

- investeringen met economisch nut

49.268

1.266

799

2.307

47.427

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

12.542

1.205

1.049

902

11.797

- investeringen met maatschappelijk nut

484

1.210

-

2

1.692

Totaal materiële vaste activa

62.294

3.681

1.848

3.212

60.916

De afzonderlijke investeringen zijn weergegeven in de investeringsplannen. Hierin is weergegeven het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in 2019. De overzichten zijn opgenomen in de toelichting op de programma's onder het kopje "Wat heeft het gekost" (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De materiële vaste activa zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

boekwaarde 1-1

vermeer-deringen

vermin-deringen

afschrijvingen

boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

4.639

-

61

28

4.550

- bedrijfsgebouwen

41.473

73

624

1.558

39.364

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

9.768

982

1.049

550

9.152

- vervoermiddelen

1.115

780

23

215

1.658

- machines, apparaten en installaties

1.200

203

3

173

1.228

- overige materiële vaste activa

3.615

433

90

686

3.272

Totaal

61.810

2.471

1.848

3.209

59.224

MVA maatschappelijk nut

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

484

1.210

-

2

1.692

Totaal

484

1.210

-

2

1.692

Totaal materiële vaste activa

62.294

3.681

1.848

3.212

60.916