Voorraden

Onder de voorraden zijn opgenomen de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid (2.2.7). Ook worden activa welke daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop opgenomen onder de voorraden.

Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:

In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

- complex 77, Winkelskamp Oost Hengelo

512

522

386

648

- complex 90, voorraad bouwkavels

1.730

1

579

1.153

- project jongerenhuisvesting

-

210

-

210

- voorziening waardering bouwkavels

-296

-

-

-296

Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie

1.946

733

965

1.714

Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

Voorgenomen te verkopen onroerend goed

528

528

Totaal gereed product en handelsgoederen

-

528

-

528